Özkaya Akbalık’ta kemeri taktı, Kırkpınar’a göz dikti

56. Ak­ya­zı Ak­ba­lık gü­reş­le­rin­de Bü­yük Or­ta’da bi­rin­ci ola­rak ke­me­ri alan Be­kiş Kö­yü’nden Mus­ta­fa Do­ğan Öz­ka­ya gö­zü­nü Kırk­pı­nar’a dik­ti. An­tal­ya Bü­yük Şe­hir ASAT ku­lü­bü adı­na gü­re­şen Öz­ka­ya Kırk­pı­nar’da Ba­şal­tın­da mü­ca­de­le et­mek ama­cın­da.

Özkaya Akbalık’ta kemeri taktı, Kırkpınar’a göz dikti

HALİL ÖZTÜRK

Ak­ya­zı Ak­ba­lık Gü­reş­le­rin­de Bü­yük Or­ta’da Ço­rum­lu gü­reş­çi Mus­ta­fa Do­ğan Öz­ka­ya al­tın ke­me­rin sa­hi­bi ol­du. 16 Ha­zi­ran cu­mar­te­si gü­nü baş­la­yan gü­reş­ler 56. kez ya­pıl­dı. Çok sa­yı­da peh­li­va­nın Kırk­pı­nar ön­ce­si en cid­di pro­va ola­rak gör­dü­ğü gü­reş­le­re il­gi hay­li yük­sek ol­du.

Bü­yük Or­ta ka­te­go­ri­sin­de ça­yı­ra çı­kan Me­ci­tö­zü Be­kiş Kö­yü’nden ve An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ASAT ku­lü­bü adı­na gü­re­şen Mus­ta­fa Do­ğan Öz­ka­ya tüm maç­la­rı­nı ka­za­na­rak bi­rin­ci ol­du ve al­tın ke­me­ri ka­zan­dı.

Mus­ta­fa Do­ğan Öz­ka­ya gü­reş ha­ya­tın­da ilk kez al­tın ke­mer ka­zan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek asıl he­de­fi­nin Kırk­pı­nar’da bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bu yıl baş al­tı ka­te­go­ri­sin­de ça­yı­ra çık­mak için mü­ca­de­le ede­ce­ği­ni be­lir­ten Öz­ka­ya ken­di­le­ri­ne des­tek ve­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Tü­rel’e, Ko­or­di­na­tör­le­ri Mus­ta­fa Ke­mal Ka­ra­bo­ğa’ya ve ho­ca­la­rı Ha­san Gün­doğ­du, Hü­se­yin Çe­tin, Mus­ta­fa Eren ve De­mir Er­can’a çok te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER