Öztürk ve Gül’lü milli takım Balkan şampiyonasında finalde

Edirne’de devam eden 44. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası’nda bayan milli takımında Çorum’dan Merve Nur Öztürk erkeklerde ise Ali Afşin Gül forma giyiyor. Bayanlar ve erkeklerde milli takım finalde.

Öztürk ve Gül’lü milli takım Balkan şampiyonasında finalde

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Edir­ne’de de­vam eden 44. Bal­kan Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sı’nda ba­yan mil­li ta­kı­mı ya­rı fi­nal­de er­kek mil­li ta­kı­mı ise çey­rek fi­nal­de. Ma­sa Te­ni­si mil­li ta­kım­la­rın­da ili­miz­den iki spor­cu bu­lu­nu­yor.
Edir­ne Mi­mar Si­nan Spor Sa­lo­nu’nda de­vam eden Bal­kan Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sı’nda ba­yan­lar­da se­kiz er­kek­ler­de ise do­kuz ül­ke mil­li ta­kı­mı mü­ca­de­le edi­yor. Ço­rum Genç­liks­por Ku­lü­bü spor­cu­su Mer­ve Nur Öz­türk’ün mü­ca­de­le et­ti­ği ba­yan mil­li ta­kı­mı gru­bun­da Ar­na­vut­luk ve Ko­sa­ca’yı 3-0, Bos­na Her­sek’i ise 3-1 ye­ne­rek grup­tan bi­rin­ci ola­rak çey­rek fi­na­le yük­sel­di. Çey­rek fi­nal ma­çın­da Ma­ke­don­ya önün­de de zor­lan­ma­dan 3-0 ga­lip ay­rı­lan ba­yan mil­li ta­kı­mı ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Ya­rı fi­nal­de dün sa­bah se­an­sın­da Bul­ga­ris­tan ile kar­şı­la­şan mil­li ta­kım bu ma­çı­da 3-0 ka­za­na­rak fi­na­le yük­sel­di. Ba­yan mil­li ta­kı­mı dün ak­şam sa­at­le­rin­de fi­nal­de Ro­man­ya ile Bal­kan Şam­pi­yon­lu­ğu için mü­ca­de­le et­ti.

Ço­rum’da ma­sa te­ni­si­ne baş­la­yan ve bir çok ba­şa­rı­lı de­re­ce­ye im­za at­tık­tan son­ra Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü­ne trans­fer olan Ali Af­şin Gül’ün mü­ca­de­le et­ti­ği er­kek mil­li ta­kı­mı ise grup­ta Ka­ra­dağ ve Ar­na­vut­luk’u 3-0 ye­ne­rek çey­rek fi­na­le yük­sel­di. Mil­li ta­kım çey­rek fi­nal­de Slo­ven­ya’yı zor­lan­ma­dan 3-0 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Ya­rı fi­nal de Ro­man­ya ile kar­şı­la­şan mil­li ta­kım bu ma­çı­da zor­lan­ma­dan ka­za­na­rak fi­na­le is­mi­ni yaz­dı­ran ta­kım ol­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER