Pilavistan Özel sporcuları misafir etti

Av­ru­pa Genç­lik Oyun­la­rı’nda mü­ca­de­le ede­cek Özel Spor­cu­lar Ma­sa Te­ni­si mil­li ta­kı­mı Pi­la­vis­tan’ın ko­nu­ıu ol­du. Fran­sa’da 15-24 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak olan Oyun­lar­da ma­sa te­ni­si bran­şın­da ül­ke­mi­zi tem­sil ede­cek mil­li ta­kım on gün­lük Ço­rum kam­pı­nı bu­gün ta­mam­lı­yor.

Pilavistan Özel sporcuları misafir etti

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Av­ru­pa Genç­lik Oyun­la­rı’nda mü­ca­de­le ede­cek Özel Spor­cu­lar Ma­sa Te­ni­si mil­li ta­kı­mı Pi­la­vis­tan’ın ko­nu­ıu ol­du. Fran­sa’da 15-24 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak olan Oyun­lar­da ma­sa te­ni­si bran­şın­da ül­ke­mi­zi tem­sil ede­cek mil­li ta­kım on gün­lük Ço­rum kam­pı­nı bu­gün ta­mam­lı­yor.


Tek­nik Di­rek­tör­lü­ğü­nü Ço­rum Genç­liks­por Ma­sa Te­ni­si an­tre­nö­rü Me­sut Kuş­göz’ün yap­tı­ğı mil­li ta­kım spor dos­tu ve spo­run için­den bir isim Bu­rak Ka­ra­ca’nın sa­hi­bi ol­du­ğu Pi­la­vis­tan’ın mi­sa­fi­ri ol­du­lar. Mil­li ta­kı­mı Ço­rum’da yap­tı­ğı kamp sü­re­sin­ce hiç yal­nız bı­rak­ma­yan Bu­rak Ka­ra­ca ta­kı­mı mi­sa­fir et­ti ve on­la­ra ik­ram­lar­da bu­lun­du.


Bu­rak Ka­ra­ca Ço­rum’da mil­li ta­kım kam­pı­nın ya­pıl­ma­sı ve Av­ru­pa Genç­lik Oyun­la­rın­da ül­ke­mi­zi tem­sil ede­cek Özel Spor­cu­la­rı mi­sa­fir et­mek­ten do­la­yı son de­re­ce mut­lu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek Tek­nik Di­rek­tör Me­sut Kuş­göz yö­ne­ti­min­de ba­şa­rı­lı ola­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ba­şa­rı­lar di­le­di.


Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Me­sut Kuş­göz ise ken­di­le­ri­ni kamp bo­yun­ca yal­nız bı­rak­ma­yan ve hep yan­la­rın­da olan Pi­la­vis­tan sa­hi­bi Bu­rak Ka­ra­ca’ya iç­ten­lik­le te­şek­kür et­ti ve her za­man spor­cu dos­tu ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Kuş­göz, Av­ru­pa Genç­lik Oyun­la­rı için kam­pı bu­gün ta­mam­la­ya­rak ya­rın sa­bah İs­tan­bul’a uça­cak­la­rı­nı or­dan da  Fran­sa’ya ge­çe­cek­le­ri­ni söy­le­di. Kuş­göz, ken­di­le­ri­ne gü­ve­ne­rek mil­li ta­kı­mı tes­lim eden ve en gü­zel ça­lış­ma or­tam­la­rı­nı ha­zır­la­yan baş­ta Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Bi­rol Ay­dın ve Mil­li Ta­kım So­rum­lu­su Akın Üs­ten’e te­şek­kür et­ti. Kuş­göz, Ço­rum’da çok iyi bir kamp dö­ne­mi ge­çir­dik­le­ri­ni ve Av­ru­pa Genç­lik Oyun­la­rın­da ül­ke­mi­zi en iyi şe­kil­de tem­sil ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek ‘He­de­fi­miz 2020 Pa­ra­lim­pik Olim­pi­yat Oyun­la­rı’na spor­cu gön­der­mek. Bu­nun için­de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ara­lık­sız de­vam et­ti­re­ce­ğiz’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER