‘Rakipten daha çok istersek kazanırız’

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan rakibin çok genç ve çok koşan mücadele eden bir kadroya sahip olduğunu ve bugünki maçta üzerlerine çok geleceklerini söyledi. Rakibin bu baskısı ve isteğine tecrübe ve mücadele ile karşılık vermeleri halinde maçı kazanacaklarına inandığını belirten Sayhan ‘Söz artık futbolcularda bizler görevlerimizi yerine getirdik’ dedi.

‘Rakipten daha çok istersek kazanırız’

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Fah­ret­tin Say­han bu­gün Trab­zon’da ra­ki­bin is­tek ve ar­zu­su­na sa­ha­da ge­re­ken kar­şı­lı­ğı ver­me­le­ri ha­lin­de ka­za­na­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.
Say­han, ilk haf­ta ka­za­nan ta­kı­mın mo­ral­li ol­du­ğu­nu ra­ki­bin ise ilk maç­ta dep­las­man­da kay­bet­ti­ği­ni ve sa­ha­sın­da­ki ma­çı ka­zan­mak is­te­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek ‘Ger­çek­ten çok zor bir maç ola­cak. Çün­ki ra­kip ta­ma­men genç oyun­cu­lar­dan ku­ru­lu ve tek he­def­le­ri fut­bol­cu ol­mak is­te­yen genç bir ekip.


On­lar sa­ha­la­rın­da oy­na­ya­cak­la­rı ma­çı ka­zan­mak için çok coş­ku­lu ve is­tek­li baş­la­ya­cak­lar. Biz ise on­lar­dan tec­rü­be­li ve da­ha ka­li­te­li bir kad­ro­ya sa­hi­biz. An­cak sa­ha­da ka­li­te ve tec­rü­be­den çok da­ha çok is­te­mek ve mü­ca­de­le et­mek önem­li.
Yö­ne­ti­mi­miz üze­ri­ne dü­şe­ni yap­tı, tek­nik he­yet ola­rak biz­ler haf­ta bo­yun­ca yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­la ta­kı­mı fi­zik­sel ve tak­tik­sel ola­rak ma­ça ha­zır­la­dık. Ca­mia ola­rak ta­kı­ma ve­ri­len des­tek ve gü­ven or­ta­da. Bu sa­at­ten son­ra top sa­ha­da­ki fut­bol­cu­lar­da.


Bu­gün­ki maç­ta ra­ki­bin coş­ku­su ve is­te­ği­ni kar­şı­lık ver­di­ği­miz, ra­kip­ten da­ha faz­la ka­zan­mak is­te­me­miz ha­lin­de ka­za­na­rak üç pu­an­la dö­ne­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum. Lig­de ko­lay maç yok ve her maç bir­bi­rin­den zor­lu. Trab­zon dep­las­ma­nın­da da böy­le zor­lu bir maç oy­na­ya­ca­ğız. İna­nı­yo­rum­ki fut­bol­cu­la­rım­da bu bi­linç için­de ha­re­ket eder­ler ve ikin­ci ma­çı­mı­zı­da ka­za­na­rak yo­lu­mu­za ka­yıp­sız de­vam ede­riz’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER