RUHSUZLUK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da çö­küş sü­rü­yor.

RUHSUZLUK

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da çö­küş sü­rü­yor. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım lig­de üst üs­te do­ku­zun­da ma­çın­dan da ga­li­bi­yet has­re­ti­ne son ve­re­me­di ve lig­de alt sı­ra­lar­dan kur­tul­ma mü­ca­de­le­si ve­ren Pa­yass­por’a evin­de 1-0 ye­ni­le­rek play-off umut­la­rı­nı­da bü­yük oran­da bi­tir­di.
Geç­ti­ği­miz haf­ta Ko­ca­elis­por dep­las­ma­nın­dan bir pu­an­la dö­ne­rek mo­ral­le­nen kır­mı­zı si­yah­lı­lar mut­lak ga­li­bi­yet için çık­tı­ğı Pa­yass­por kar­şı­sın­da ilk ya­rı­da hiç bir po­zis­yon üre­te­me­di. Ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da 15 da­ki­ka­lık bir bö­lüm­de ra­ki­be bas­kı ku­ran po­zis­yon­lar üre­ten Ço­rum Be­le­di­yes­por yi­ne gol bul­ma­yı ba­şa­ra­ma­dı. Ma­çın son bö­lü­mün­de yük­len­di­ği an­da uzun top­ta ka­le­ci Ra­ma­zan’ın bü­yük ha­ta­sın­dan ge­len gol­le Pa­yass­por lig­de kal­ma adı­na al­tın de­ğe­rin­de üç pu­anı ala­rak evi­ne dön­dü.
Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer geç­ti­ği­miz haf­ta­dan fark­lı ola­rak on­bir­de Do­ğan Can’ı ke­ser­ken ye­ri­ne Ta­ner’e ilk on­bir­de for­ma ver­di. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım yi­ne or­ta sa­ha­dan ve ka­nat­lar­dan hü­cu­ma bir tek olum­lu top ta­şı­ya­ma­dı. Böy­le­si­ne zor­lu bir sü­reç­te evin­de oy­na­dı­ğı maç­ta mağ­lup olan Ço­rum Be­le­di­yes­por’lu fut­bol­cu­la­rın dok­san da­ki­ka bo­yun­ca tek bir sa­rı kart gör­me­den ma­çı ta­mam­la­ma­la­rı ise bu­gün­ki baş­lı­ğa en çok uyan dav­ra­nış ol­du.
Yağ­mur al­tın­da ta­kım­la­rı­nı des­tek­le­yen ta­raf­tar­la­rın tüm he­ves­le­ri kur­sak­la­rın­da ka­lır­ken ma­çın bi­ti­mi ile bir­lik­te ta­raf­tar­lar ken­di ta­kım­la­rı­na bü­yük tep­ki gös­te­rir­ken ko­nuk Pa­yass­por’u al­kış­lar­la so­yun­ma oda­sı­na gön­der­di­ler. Kar­şı­laş­ma­yı Va­li Nec­met­tin Kı­lıç, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile yak­la­şık iki bin ka­dar Ço­rum­lu fut­bol se­ver ile Pa­yas’tan ge­len 25 ka­dar mi­sa­fir ta­raf­tar iz­le­di.

 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
5. da­ki­ka­da sa­van­mu ar­ka­sı­na atı­lan uzun top­ta Ço­rum Be­le­di­yes­por sa­vun­ma­sı of­sayt di­ye bek­le­di Mu­rat Can top­la ha­re­ket­len­di sol­dan ce­za sa­ha­sı­na gir­di Ya­kup Yi­ğit ra­ki­be ham­le yap­tı ge­cik­tir­di an­cak po­zis­yo­nu bo­za­ma­dı ar­ka­sın­dan ge­len Akın to­pu kor­ne­re ata­rak ka­le­si­ni mut­lak bir gol­den kur­tar­dı.
28. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Er­tuğ­rul’un or­ta­sın­da al­tı pas­ta Em­re Okur iyi yük­sel­di ka­fa­yı vur­du top üst­ten az fark­la au­ta git­ti.
39. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ka­za­nı­lan fa­ul atı­şın­da Ze­ki’nin or­ta­sın­da al­tı pas­ta Fa­tih Mus­ta­fa ya­kın me­sa­fe­den ayak koy­mak is­te­di di­zi­ne çar­pan top üst­ten au­ta git­ti.
İlk ya­rı 0-0 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
57. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Mu­rat Can top­la ha­re­ket­len­di çap­raz­dan ce­za sa­ha­sı­na gir­di ka­le­ci Ra­ma­zan ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da sert vur­du Ra­ma­zan to­kat­la­dı.
63. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ce­za sa­ha­sı­na gön­de­ri­len to­pa Ya­kup Yi­ğit ıs­ka geç­ti ar­ka­da bom boş du­rum­da Fa­tih Mus­ta­fa ka­le­ci Ra­ma­zan ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da sert vur­du ka­le­ci­nin sa­de­ce sey­ret­ti­ği top di­re­ği sı­yı­ra­rak yan­dan au­ta git­ti.
67. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Ya­sin’in or­ta­sın­da Abu­zer ara­ya gi­re­rek ka­fa­yı vur­du ka­le­ci Sup­hi sey­ret­ti top yan di­re­ğe çar­pa­rak yan­dan au­ta git­ti.
80. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan Sa­lim top­la ha­re­ket­len­di son çiz­gi­ye in­me­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı to­pa abu­zer ka­fa­sı vur­du ka­le­ci­yi ge­çen to­pu Cu­ma Ali çiz­gi üze­rin­den ka­fa ile çı­kar­dı ve to­pu kor­ne­re ata­rak ka­le­si­ni mut­lak bir gol­den kur­tar­dı.
86. da­ki­ka­da sa­vun­ma­nın ar­ka­sı­na atı­lan uzun top­la Gök­han ha­re­ket­len­di ka­le­ci Ra­ma­zan ka­le­yi terk et­mek­te te­red­düt et­ti geç ka­lın­ca öne çık­tı­ğı­nı gö­ren Gök­han aşır­ma bir vu­ruş­la to­pu üst­ten Ço­rum Be­le­di­yes­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.
90+5. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Er­tuğ­rul’un or­ta­sın­da ön di­rek­te Abu­zer ka­fa­yı vur­du top uzak ka­le di­re­ği­nin ya­nın­dan au­ta git­ti ve maç­ta ko­nuk Pa­yass­por’un 1-0 üs­tün­lü­ğü ile so­na er­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Salih
Salih - 4 yıl Önce

Hakikatan ruhsuzlar.Bu takım bu hale neden geldi?

Hakan Yılmaz
Hakan Yılmaz - 4 yıl Önce

Haber başlığı beledlye sporun şu anki durumu ile çok uygun olmuş gerçekten bir kazanma hırsı futbol oynama arzusunu yitirmiş bir takım görüyoruz kendi evinde bile bunlardan yoksun sahada bulunuyorlar her yıl büyük umutlar ile çıkılan yolculuk yine hüsran ile sonuçlanıyor bu şehre bu takım mı hayır küçük nüfuslu ilçelerin takımı dahi ikinci lig de boy gösteriyor ama biz bunu başaramıyoruz hak etmiyor mu bu şehir bunu ?

SIRADAKİ HABER