Şampiyon Kültürspor

Final Grubu 5. maçında HE Kültürspor en yakın rakibi Mimar Sinan Gençlikspor karşısında 2-0 galip gelerek son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyon Kültürspor

HA­RUN AK­KA­YA
U 17’de se­zo­nun son maç­la­rı ön­ce­sin­de HE Kül­türs­por ta­kı­mı şam­pi­yon­lu­ğu ga­ran­ti­le­di. Fi­nal Gru­bun­da ilk dört maç so­nun­da 10 pu­an­la li­der du­rum­da bu­lu­nan HE Kül­türs­por 7 pu­an­la ikin­ci sı­ra­da yer alan ta­kip­ci­si Mi­mar Si­nan Genç­liks­por’u ilk ya­rı­da bul­du­ğu gol­ler­le 2-0 ye­ne­rek son maç­lar ön­ce­sin­de şam­pi­yon­lu­ğu ga­ran­ti­le­di.
1 no­lu sa­ha­da oy­na­nan ma­ça iki ta­kım­da kon­trol­lü baş­la­dı. Şam­pi­yon­luk umut­la­rı­nı son ma­ça ta­şı­mak için ka­zan­mak zo­run­da olan Mi­mar Si­nan Genç­liks­por ra­ki­bi önün­de ce­za­lı fut­bol­cu­la­rın ek­sik­li­ği­ni his­set­ti. He Kül­türs­por ilk ya­rı­nın son bö­lü­mün­de Ok­tay ile öne geç­ti ve ilk ya­rı­nın son da­ki­ka­la­rın­da Ozan Can ile far­kı iki­ye çı­kar­tan Kül­türs­por so­yun­ma oda­sı­na 2-0 ön­de gir­di.
İkin­ci ya­rı­da Mi­mar Si­nan Genç­liks­por ma­ça or­tak ol­mak için tüm hat­la­rı ile yük­len­di an­cak to­pa iyi sa­hip olan Kül­türs­por ra­ki­bi­ne gol iz­ni ver­me­di. Son bö­lü­mü on ki­şi oy­na­ma­sı­na kar­şın ra­ki­bi­ne ma­ça or­tak ol­ma iz­ni ver­me­yen HE Kül­türs­por sa­ha­dan 2-0 ga­lip ay­rı­la­rak lig­de son maç­lar ön­ce­sin­de şam­pi­yon­lu­ğu ga­ran­ti­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER