Şampiyon kupasını aldı

1. Ama­tör Kü­me’de se­zo­nu şam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­zo­nun son ma­çın­da evin­de li­gi üçün­cü ola­rak bi­ti­ren İs­ki­lip­gü­cüs­por ile 2-2 be­ra­be­re kal­dı.

Şampiyon kupasını aldı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
1. Ama­tör Kü­me’de se­zo­nu şam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­zo­nun son ma­çın­da evin­de li­gi üçün­cü ola­rak bi­ti­ren İs­ki­lip­gü­cüs­por ile 2-2 be­ra­be­re kal­dı.
Sun­gur­lu il­çe sa­ha­sın­da oy­na­nan maç­ta geç­ti­ği­miz haf­ta şam­pi­yon­lu­ğu ga­ran­ti­le­yen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por üçün­cü­lü­ğü ga­ran­ti­le­yen İs­ki­lip­gü­cüs­por se­zo­nun son ma­çın­da kar­şı­laş­tı­lar. Maç kar­şı­lık­lı atak­lar­la ge­çer­ken ev sa­hi­bi Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 24. da­ki­ka­da Ya­sin’in at­tı­ğı gol­le 1-0 öne geç­ti.
Bu gol­den son­ra be­ra­ber­lik için yük­le­nen ko­nuk İs­ki­lip­gü­cü İs­ma­il’in go­lü ile sko­ru 1-1 yap­tı ve dev­re bu skor­la ta­mam­lan­dı.
İkin­ci ya­rı­ya hız­lı baş­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 52. da­ki­ka­da Arif’in at­tı­ğı gol­le maç­ta ye­ni­den üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı: 2-1. Bu ga­li­bi­yet se­vin­ci ise beş da­ki­ka sü­ren kır­mı­zı be­yaz­lı­lar Uğur’un go­lü­ne en­gel ola­ma­yın­ca skor ye­ni­den eşit­len­di: 2-2
Ka­lan bö­lüm­de ta­kım­la­rın kon­trol­lü fut­bo­lu so­nun­da skor de­ğiş­me­di ve ta­kım­lar sa­ha­dan 2-2 be­ra­ber­lik ve bi­rer pu­an­la ay­rıl­dı­lar. Ma­çın ar­dın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­le şam­pi­yon olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ve üçün­cü olan İs­ki­lip­gü­cüs­por ta­kım­la­rı­na ku­pa­la­rı ve­ril­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER