Şampiyonlukla veda

Osmancık’ta 20 yıllık öğretmenlik hayatında 17 yıldır Osmancıkgücü kulubünde antrenör olarak görev yapan Fuat Bozdemir ilçeye şampiyonluk ile veda etti. 17 yıllık süre içinde bir çok şampiyonluklar kazanan ve bir çok futbolcu yetiştiren Fuat hoca yeni yılda Muğla’da görevine devam edecek.

Şampiyonlukla veda

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum ama­tör fut­bo­lun­da 17 yıl­dır hiz­met ve­ren Os­man­cık’ta Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ola­rak gö­rev Fu­at Boz­de­mir şam­pi­yon­luk­la ve­da et­ti.
1998 yı­lın­da Os­man­cık’da ilk gö­re­vi­ne baş­la­yan Fu­at Boz­de­mir üç yıl son­ra ise Os­man­cık­gü­cü fut­bol ku­lü­bü­nü kur­du. Ku­ru­lu­şu­nun ar­dın­dan Os­man­cık­gü­cü ta­kı­mı fut­bol alt ya­pı­sın­da baş­lat­tı­ğı ça­lış­ma­lar ile Ço­rum fut­bo­lun­da söz sa­hi­bi ol­ma­ya baş­la­dı.

Bir­lik­te gö­rev yap­tı­ğı an­tre­nör­ler ile bir­lik­te bir çok il şam­pi­yon­lu­ğu­na im­za atan ve üst lig­le­re fut­bol­cu­lar ka­zan­dı­ran Os­man­cık­gü­cü’nde son dö­nem­de tek ba­şı­na gö­tür­me­ye ça­lı­şan Fu­at Boz­de­mir ye­ni öğ­re­tim yı­lın­da eşi­nin ta­yi­ni­nin Muğ­la’ya çık­ma­sı ne­de­nı ile ken­di­si­de ta­yin is­te­di.

Os­man­cık’ta gö­rev yap­tı­ğı son se­zon­da Os­man­cık­gü­cüs­por’u ol­duk­ça genç fut­bol­cu­lar­dan ku­ru­lu kad­ro­su ile 2. Ama­tör Kü­me’de son ma­çın­da Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği’ni ye­ne­rek 1. Ama­tör Kü­me’ye çık­ma­yı ba­şar­dı.
Ma­çın ar­dın­dan ku­ru­lu­şun­da yer al­dı­ğı ve bu­gün­le­re ge­tir­di­ği ku­lü­bü­nü 1. Kü­me’ye çı­kar­ma­nın gu­ru­ru ile fut­bol­cu­la­rı­na ve­da et­ti. Fu­at Boz­de­mir 20 yıl bo­yun­ca hiz­met ver­di­ği Os­man­cık’tan ay­rıl­ma­nın hüz­nü­nü ya­şa­dı­ğı­nı an­cak ya­pa­cak bir şey ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Boz­de­mir tüm ca­mi­aya se­lam­la­rı­nı ilet­ti ve her­kes­ten he­lal­lik is­ter­ken ken­di adı­na her­ke­se hak­kı­nı he­lal et­ti­ği­ni söy­le­di

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER