Say­han fut­bol­cu­la­rı uyar­dı

Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na te­sis­ler­de de­vam eden Ço­rum Be­le­di­yes­por, dün tek an­tren­man yap­tı.

Say­han fut­bol­cu­la­rı uyar­dı

FA­TİH BAT­TAR
Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na te­sis­ler­de de­vam eden Ço­rum Be­le­di­yes­por, dün tek an­tren­man yap­tı. An­tren­ma­nın tak­tik ça­lış­ma­sın­da Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han, fut­bol­cu­la­ra uya­rı­lar­da bu­lun­du. 
Ak­şam an­tren­ma­nı top­la bir­lik­te ısın­ma ha­re­ket­le­ri baş­la­dı. Da­ha son­ra fut­bol­cu­lar Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de 5'e 2 pas ça­lış­ma­sı yap­tı. An­tren­ma­nın bö­lü­mün­de ise tak­tik ağır­lık ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­ril­di. 
Ço­rum Be­le­di­yes­por bu­gün ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man­la ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ilk eta­bı­nı sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER