Sayhan imzaladı

Çorum Belediyespor’da Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve antrenör olarak görev yapacak Serkan Güney dün resmi sözleşmeyi imzaladılar. Sayhan, Çorum’un her zaman hedef takım olduğunu belirterek bu bilinçte hareket ederek en iyisini yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sayhan imzaladı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han ve yar­dım­cı an­tre­nör Ser­kan Gü­ney res­mi söz­leş­me­yi im­za­la­dı­lar. Dün Ku­lüp Bi­na­sın­da dü­zen­le­nen im­za tö­re­ni­ne Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ka­tıl­dı­lar.

İm­za Tö­re­nin­de Baş­kan Fa­tih Öz­can’ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han da kı­sa bir ko­nuş­ma yap­tı. Say­han ko­nuş­ma­sı­na ön­ce­lik­le ken­di­si­ni bu gö­re­ve la­yık gö­ren Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­tim ku­ru­lu­na te­şek­kür ede­rek baş­la­dı. Fah­ret­tin Say­han bir dö­nem gö­rev yap­tı­ğı Ço­rum’da ye­ni­den ça­lı­şa­cak ol­ma­sın­dan do­la­yı mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘Ner­de kal­mış­tık’ de­dik ve gö­re­vi bı­rak­tı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.
Biz­ler fut­bol­da çok fark­lı il­ler­de gö­rev yap­tık. Şu­nu açık yü­rek­li­lik­le söy­le­mek is­te­rim­ki Ço­rum is­mi her za­man he­def ta­kım ola­rak gö­rül­mek­te­dir. Biz­de bu­nu iyi kul­la­na­rak kad­ro­mu­za bi­zim is­te­di­ği­miz özel­lik­le­re sa­hip isim­le­ri ka­ta­rak he­de­fe oy­na­ya­cak bir ta­kım oluş­tur­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız’ de­di.

Fut­bol­cu­luk ka­ri­ye­ri­ni nok­ta­la­ya­rak bu se­zon Ço­rum Be­le­di­yes­por’da an­tre­nör ola­rak gö­rev ya­pa­cak olan Ser­kan Gü­ney ise ön­ce­lik­le ken­di­si­ni bu gö­re­ve la­yık gö­ren Fa­tih Öz­can’a ve yö­ne­ti­me te­şek­kür et­ti. Gü­ney ay­rı­ca isim­ler ara­sın­dan ken­di­si­ni ter­cih eden Fah­ret­tin Say­han’a da te­şek­kür et­ti ve Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ba­şa­rı­sı için elin­den ge­le­ni ver­me­ye ça­lı­şa­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
GSS Ah
GSS Ah - 3 yıl Önce

Hoca nerede kalmıştık diyor ya hani ,8 haftada bırakıp kacmistinya hanı orada kaldık

Celal
Celal - 3 yıl Önce

En son kırıkhansporu düşürdün be hoca orda kalmıştık

Çorumlu
Çorumlu - 3 yıl Önce

Yönetim istediğini oynattıracak istediğini oynattırmayacak bir hoca arıyordu ve OĞUZHANIN da isteğiyle seni aldılar getirdiler inşAllah dik duruşlu ol kendi bildiğini yap teslim olursan bu kez 6.hafta yol görünür bu kentin artık ŞAMPİYON luğa ihtiyacı var..

sezer
sezer - 3 yıl Önce

Tarsusu 2.lige çıkaran Özcan KIZILTAN hoca varken böyle vasat bir hoca getirerek zaten başta kaybettiniz ey yönetm.

SIRADAKİ HABER