Sayhan nefes açıyor

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına önceki gün başlayan Çorum Belediyespor dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yönetiminde tesis sahasındaki antrenmanlara tüm futbolcular katıldılar. Sabah çalışmasında dayanıklılık koşusu yapan kırmızı siyahlı takım akşam ise koşunun ardından dar alanda pas ve daha sonra ise kültür fizik hareketleri ile çalışmayı tamamladılar.

Sayhan nefes açıyor

HARUN AKKAYA
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ikin­ci gü­nün­de ta­kım sa­bah ve ak­şam iki an­tren­man ya­pa­rak ta­mam­la­dı.


Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım ön­ce­ki ak­şam yap­tı­ğı tek ça­lış­ma­nın ar­dın­dan dün­de sa­bah ve ak­şam te­sis­le­rin sa­ha­sın­da iki ça­lış­ma yap­tı. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de­ki ça­lış­ma­lar da­ya­nık­lı­lık ko­şu­su ile de­vam edi­yor.
Ha­va­la­rın çok sı­cak ol­ma­sın­dan do­la­yı an­tren­man sa­at­le­ri­ni be­lir­le­mek­te zor­la­nan Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik He­ye­ti bu­gün­den iti­ba­ren tem­po­yu ya­vaş ya­vaş yük­selt­me­yi plan­lı­yor.


Sa­ban ça­lış­ma­sın­da grup­lar ha­lin­de ser­best tem­po­da da­ya­nık­lı­lık ko­şu­su yap­tı­ran Tek­nik He­yet ko­şu­la­rın ara bö­lüm­le­rin­de ise na­bız öl­çü­mü ya­pa­rak fut­bol­cu­la­rın fi­zik­sel ola­rak du­rum­la­rı­nı gör­me­ye ça­lı­şı­yor, Ak­şam an­tren­ma­nın­da ise da­ya­nık­lı­lık ko­şu­su­nun ar­dın­dan top­la dar alan­da pas ça­lış­tı­lar. Ço­rum’da ya­pı­la­cak 12 gün­lük ilk etap kamp­ta fut­bol­cu­la­rı fi­zik­sel ola­rak bel­li bir nok­ta­ya ge­tir­me­yi amaç­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik He­ye­ti ikin­ci 12 gün­lük sü­re­de ise fi­zik­sel ça­lış­ma­la­rın ya­nın­da tak­tik­sel ça­lış­ma­la­ra baş­la­ma­yı plan­lı­yor.


Bu iki etap so­nun­da fi­zik­sel yük­le­me­yi ta­mam­la­mak is­te­yen Tek­nik He­yet da­ha son­ra gi­di­le­cek 12 gün­lük Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da ise oy­na­ya­ca­ğı ha­zır­lık maç­la­rın­da ta­kı­mın oyun tak­ti­ği­ni sa­ha­ya yan­sıt­ma­yı amaç­lı­yor. Say­han ve eki­bi­nin en bü­yük is­te­ği ise trans­fe­rin ta­mam­la­na­rak kam­pa ka­dar fi­zik­sel ça­lış­ma­la­ra tüm fut­bol­cu­la­rın ka­tı­la­rak li­ge ka­dar ha­zır ha­le gel­me­le­ri. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım bu­gün ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man­la  sür­dü­re­cek

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mustafa BATUR
Mustafa BATUR - 4 yıl Önce

21. yuzyılda Çorum Belediyespor futbolcularının nabız ölçümlerini elle yapıyor :)

SIRADAKİ HABER