Sayhan TEMPO yükseltti

Yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabını Kızılcahamam’da sürdüren Çorum Belediyespor dünü çift antrenman ile geçirdi. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan sabah kondisyon ve dayanıklılık ile taktik ağırlıklı komple bir program uygularken akşam çalışmasında ise taktik çalışmaya ağırlık verdi. Çalışmalarda Sayhan futbolculardan sabırlı olmalarını istedi.

Sayhan TEMPO yükseltti

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın üçün­cü eta­bı için Kı­zıl­ca­ha­mam’da kam­pa gi­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por dün yap­tı­ğı çift an­tren­man ile ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dü.

Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de kır­mı­zı si­yah­lı­lar ilk an­tren­ma­nı sa­at 11’de So­ğuk­su Sa­ha­sın­da yap­tı. Tüm fut­bol­cu­la­rın ka­tıl­dı­ğı an­tren­man kı­sa me­sa­fe­li de­par­lar yap­tı­ran Tek­nik He­yet son bö­lüm­de ise tak­tik ça­lış­ma yap­tır­dı.
Tak­tik ça­lış­ma sı­ras ın­da fut­bol­cu­la­ra sık sık uya­rı­lar­da bu­lu­nan Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han sa­bır­lı ol­ma­la­rı­nı ve zor ka­za­nı­lan to­pu ko­lay kay­bet­me­me­le­ri ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lun­du. Yak­la­şık 1.5 sa­at sü­ren ça­lış­ma ol­duk­ça tem­po­lu geç­ti.

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım gü­nün ikin­ci an­tren­ma­nı­nı ak­şam sa­at­le­rin­de Kı­zıl­ca­ha­mam İl­çe sa­ha­sın­da yap­tı­lar. Isın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan an­tren­man da­ha son­ra dar alan­da pas ça­lış­ma­sı ve ar­dın­dan ön­ce ya­ra sa­ha­da son­ra ise tam sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma ile de­vam et­ti. Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün de ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man ile sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER