Sungurlu Belediyespor Çorum’da start verdi

2018-2019 se­zo­nun­da Ço­rum'u Böl­ge­sel Ama­tör Lig'de tem­sil ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı.

Sungurlu Belediyespor  Çorum’da start verdi

FA­TİH BAT­TAR
2018-2019 se­zo­nun­da Ço­rum'u Böl­ge­sel Ama­tör Lig'de tem­sil ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı.
Geç­ti­ği­miz se­zo­nu şam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­yan ve Böl­ge­sel Ama­tör Lig'e yük­se­len Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, lig­de ba­şa­rı­lı ola­bil­mek adı­na önem­li tak­vi­ye­ler yap­tı.
Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer ve Yar­dım­cı An­tre­nör Oğuz­han Ars­lan ne­za­re­tin­de Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, ye­ni se­zon için ça­lış­ma­la­ra start ver­di.
Mi­mar­si­nan Sen­te­tik Sa­ha'da ilk an­tren­ma­nı­nı ya­pan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk etap ça­lış­ma­la­rı­nı 29 Tem­muz'da bi­ti­re­cek ve 1 Ağus­tos'ta 2.etap ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­cak.
Dün­kü an­tren­man­da Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer yö­ne­ti­min­de fut­bol­cu­lar ön­ce düz ko­şu yap­tı ar­dın­dan 5'e 2 pas ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. An­tren­man aç­ma-ger­me ha­re­ket­le­ri ile so­na er­di. Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na start ve­ren Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bu­gün ya­pa­ca­ğı tek an­tren­man­la ilk etap ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER