Sungurlu Belediyespor’dan FİLE’de imza şov

Sungurlu Belediyespor’da başlatalın yardım kampanyasının ardından transferde ilk atak voleybolda oldu. Teknik Heyetin raporu doğrultusunda anlaşma sağlanan sekiz isim ile sözleşme imzalandı. 1. ve 2. ligden tecrübeli isimlerle kadrosunu oluşturan Sungurlu Belediyespor birde yabancı sporcu ile anlaştı sözleşme önümüzdeki hafta. Temsilcimiz çalışmalarını Ankara’da sürdürecek. 1. ligde Sungurlu Belediyespor’un doğu grubunda yer alması bekleniyor.

Sungurlu Belediyespor’dan FİLE’de imza şov

MU­RAT KA­RA­SU

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da baş­la­tı­lan yar­dım kam­pan­ya­sı­nın ar­dın­dan trans­fer ha­re­ke­ti vo­ley­bol ile baş­la­dı. Bu se­zon Er­kek­ler 1. Vo­ley­bol Li­gin­de mü­ca­de­le ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­kiz tec­rü­be­li isim­le an­laş­ma­yı im­za­la­dı.

Tek­nik He­ye­tin ra­po­ru doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da an­laş­ma sağ­la­nan se­kiz vo­ley­bol­cü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner ve Ku­lüp Baş­ka­rı Bah­ri Se­zen’in ka­tıl­dı­ğı tö­ren­le an­laş­ma­ya im­za at­tı­lar. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un ye­ni se­zon için an­laş­tı­ğı isim­ler pa­sör­ler Tuğ­berk Atı­cı (24 ya­şın­da Ma­li­ye Okul­la­rı 2. lig), Bu­rak Kı­lıç (28 ya­şın­da Bu­lan­cak Be­le­di­ye­si 1. lig), or­ta oyun­cu­la­rı Ali Bers­lan As­lan­ka­ya (22 ya­şın­da Zi­ra­at Ban­ka­sı 1. lig), Ka­an Su­sam (26 ya­şın­da To­kat Plev­ne Be­le­di­ye 1. lig), Kö­şe 4 no­lu oyun­cu­la­rı Ma­hir Can To­sun (25 ya­şın­da Eğir­dirs­por (1. lig), Ah­met Te­tik (22 ya­şın­da Zi­ra­at Ban­ka­sı genç mil­li), Li­be­ro Fur­kan Al­bay­rak (23 ya­şın­da Zi­ra­at Ban­ka­sı genç mil­li), kö­şe pa­sör çap­ra­zı Ali Can Ak­dur (30 ya­şın­da ge­çen se­zon Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por for­ma­sı­nı giy­di).


Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen, se­kiz tec­rü­be­li isim­le an­laş­tık­la­rı­nı bir ya­ban­cı isim­le gö­rüş­me­de so­na gel­dik­le­ri­ni önü­müz­de­ki haf­ta için­de on­la­da an­la­şa­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Ay­rı­ca Halk Bank Ge­nel Mü­dü­rü hem­şeh­ri­miz ile gö­rü­şe­rek iki isim ver­me­si­ni is­te­dik­le­ri­ni ve or­dan ge­le­cek bu isim­ler­le bir­lik­te kad­ro­nun 11 ki­şi ola­ca­ğı­nı üç ta­ne­de alt ya­pı­dan gen­ci ka­ta­rak kad­ro­yu oluş­tu­ra­cak­la­rı­nı be­lir­ten Se­zen ‘baş­lat­tı­ğı­mız kam­pan­ya­nın da ver­di­ği güç­le ye­ni se­zon için ge­rek vo­ley­bol ge­rek­se fut­bol­da Ço­rum’u ve il­çe­mi­zi en gü­zel şe­kil­de tem­sil ede­cek kad­ro­la­rı oluş­tur­mak ama­cın­da­yız. Baş­lat­tı­ğı­mız kam­pan­ya­ya il­gi ve des­tek ne ka­dar faz­la olur­sa biz­de ala­ca­ğı­mız güç­lü çok da­ha iyi iş­ler yap­ma­nın gay­re­ti ve ça­ba­sı için­de ola­ca­ğız’ de­di.
 

An­ka­ra’da ça­lı­şa­cak­lar
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por vo­ley­bol ta­kı­mı ça­lış­ma­la­rı­nı An­ka­ra’da ya­pa­cak. Vo­ley­bol Bran­şı So­rum­lu­su Mus­ta­fa Öz­de­mir, kad­ro­nun ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın An­ka­ra’da ol­du­ğu­nu Sun­gur­lu’da ka­la­cak yer so­ru­nu ol­ma­sın­dan do­la­yı ça­lış­ma­la­rı­nı An­ka­ra’da ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. An­ka­ra’da Ta­ner Kış­la­lı Spor Sa­lo­nu’nda ça­lış­ma yap­mak için an­laş­tık­la­rı­nı ve Ağus­tos ayı­nın ilk haf­ta­sın­dan iti­ba­ren ça­lış­ma­la­ra baş­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.
Do­ğu gru­bun­da yer ala­cak

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bu se­zon mü­ca­de­le ede­ce­ği er­kek­ler 1. li­gin­de bü­yük ih­ti­mal­le B gru­bun­da yer ala­cak. Do­ğu böl­ge­sin­den ta­kım­la­rın bu­lun­du­ğu grup­ta mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni be­lir­ten Mus­ta­fa Öz­de­mir ‘Di­ğer gru­bu gö­re  bi­zim açı­mı­zın­dan da­ha iyi bir grup. Grup­ta­kı ta­kım­la­rın li­ge ka­tı­lıp ka­tıl­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da so­ru işa­ret­le­ri var. An­cak iki grup­tan dör­der ta­kı­mın dü­şe­cek ol­ma­sı ne­de­ni ile işi sı­kı tut­mak zo­run­da­yız. Grup­la­rın­da önü­müz­de­ki gün­ler­de ke­sin­leş­me­si­ni bek­li­yo­ruz’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER