Sungurlu’da Şampiyonluk coşkusu

1. Ama­tör Kü­me’ye yük­se­len Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bu çı­kı­şı­nı sür­dür­dü ve 1. Ama­tör Kü­me’de ilk se­zo­nun­da şam­pi­yon­luk se­vin­ci­ni ya­şa­dı.

Sungurlu’da Şampiyonluk coşkusu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Sun­gur­lu’da ikin­ci şam­pi­yon­luk çoş­ku­su. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por er­kek vo­ley­bol ta­kı­mı­nın 1. li­ge yük­sel­me se­vin­ci­nin ar­dın­dan spor­da ikin­ci se­vin­ci fut­bol­da ya­şa­dı. Geç­ti­ği­miz se­zon 2. Ama­tör Kü­me’de şam­pi­yon ola­rak 1. Ama­tör Kü­me’ye yük­se­len Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bu çı­kı­şı­nı sür­dür­dü ve 1. Ama­tör Kü­me’de ilk se­zo­nun­da şam­pi­yon­luk se­vin­ci­ni ya­şa­dı.

Se­zo­na şam­pi­yon­luk he­de­fi ile gi­ren Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ken­di­si gi­bi şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­ren Os­man­cık Be­le­di­yes­por ile pa­zar gü­nü dep­las­man­da oy­na­dı­ğı kri­tik maç­tan 0-0 be­ra­ber­lik­le ay­rı­la­rak  son maç­lar ön­ce­sin­de şam­pi­yon­lu­ğu ga­ran­ti­le­di.
Pa­zar gü­nü Os­man­cık’tan bir pu­an­la dö­nen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da ta­kım ve ta­raf­tar­la­rı ta­şı­yan araç­lar il­çe gi­ri­şin­de kar­şı­lan­dı ve top­lu ola­rak kon­voy ya­pıl­dı. İl­çe mer­ke­zin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Ku­lüp Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen ile ta­kı­mın tek­nik he­ye­ti ve spor­cu­lar ile halk bu­luş­tu.

Ha­vai fi­şek gös­te­ri­le­ri­nin ar­dın­dan ça­lı­nan mü­zik eş­li­ğin­de ta­raf­tar­lar ve fut­bol­cu­lar do­ya­sı­ya eğ­le­nir­ken me­şa­le şo­vu­da ya­pıl­dı. Ta­raf­tar­lar ve fut­bol­cu­lar bir­lik­te ha­lay çe­ke­rek şam­pi­yon­lu­ğu do­ya­sı­ya kut­la­dı­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER