Sungurlu’dan SÜPER başlangıç

BAL tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk ma­çın­da sa­ha­sın­da Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por’u 5-0 ye­ne­rek li­ge li­der ola­rak baş­la­dı. Ma­ça çok hız­lı baş­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk beş da­ki­ka için­de Mü­ca­hit ve Şa­ban’ın gol­le­ri ile 2-0 öne geç­ti. İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da ra­ki­bin ma­ça or­tak ol­ma­sı­na izin ver­me­yen tem­sil­ci­miz Mu­ham­met Be­ra­ti’nin go­lü ile ma­çı bi­tir­di son bö­lüm­de ise Mu­rat Can ve Ya­vuz Bu­rak’ın gol­le­ri ile sko­ru 5-0 ya­pa­rak ilk haf­ta­nın li­de­ri ol­ma­yı ba­şar­dı.

Sungurlu’dan SÜPER başlangıç

HA­LİL ÖZ­TÜRK
BAL tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk ma­çın­da evin­de ko­nuk et­ti­ği Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por’u 5-0 ye­ne­rek se­zo­na mü­kem­mel bir baş­lan­gıç yap­tı. Tem­sil­ci­miz ra­ki­bi önün­de ilk beş da­ki­ka için­de Şa­ban’ın at­tı­ğı gol­ler­le 2-0 öne ge­çer­ken son­ra­ki bö­lüm­de ra­ki­bin ma­ça or­tak ol­ma­sı­na izin ver­me­di. İkin­ci ya­rı­da ise ra­ki­bin di­ren­ci­ni kır­dık­tan son­ra ise çok ra­hat bir ga­li­bi­yet el­de et­ti.
Sun­gur­lu İl­çe sa­ha­sın­da oy­na­nan ma­çı Kay­ma­kam Mi­tat Gö­zen, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tol­ga Çift­çi, İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü İr­fan Kork­maz, ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen ile bir­lik­te yak­la­şık bin ka­dar Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ta­raf­ta­rı iz­le­di.
Ma­ça çok hız­lı baş­la­yan tem­sil­ci­miz ilk beş da­ki­ka için­de Mü­ca­hit ve Şa­ban’ın at­tı­ğı gol­ler­le 2-0 öne geç­ti. Son­ra­ki bö­lüm­de ko­nuk ta­kı­mın ma­ça or­tak ol­ma ça­ba­sı­na izin ver­me­yen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por so­yun­ma oda­sı­na bu skor­la ön­de gir­di.
İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da ko­nuk ta­kı­mın gol ça­ba­sı­nı kı­ran Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 63. da­ki­ka­da bul­du­ğu üçün­cü gol ile ra­ki­bin di­ren­ci­ni ta­ma­men kır­dı. Son­ra­ki bö­lüm­de ise çok ra­hat bir oyun çı­kar­tan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bul­du­ğu iki go­le kar­şın sa­yı­sız fır­sat­tan ya­rar­la­na­maz­ken çiz­gi­yi ge­çen bir gol­le­ri ise yar­dım­cı ha­ke­min gö­re­me­me­si ne­de­ni ile far­kı da­ha faz­la aça­ma­dı.
Maç so­nun­da Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por fut­bol­cu­la­rı ve ta­raf­tar­la­rı se­zo­nun ilk ma­çın­da alı­nan fark­lı ga­li­bi­ye­ti coş­ku için­de kut­la­dı­lar.

 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR: 
4. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan kul­la­nı­lan kor­ner atı­şın­da Şa­ban’ın ka­fa vu­ru­şun­da top üst di­rek­ten ge­ri gel­di dö­nen to­pu iyi ta­kip eden Mü­ca­hit ka­fa ile to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.
Bu gol­den he­men bir da­ki­ka son­ra or­ta alan­dan sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan uzun top­la ha­re­ket­le­nen Şa­ban top­la ra­kip ce­za sa­ha­sı­na gir­di ka­le­ci Or­han ile kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da kö­şe­ye gön­de­re­rek ta­kı­mı­nın ikin­ci go­lü­nü ata­rak sko­ru 2-0 ya­pan go­lü at­tı.
13. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta Ogün çap­raz­da ka­le­ci İl­kay ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da sert vur­du top yan ağ­lar­da kal­dı.
25. da­ki­ka­da Ah­met or­ta alan­dan atı­lan top­la ha­re­ket­len­di ce­za ya­yı­na gel­di­ği an­da sert vur­du top üst di­re­ğe çar­pa­rak au­ta git­ti.
27. da­ki­ka­da ce­za sa­ha­sı he­men dı­şın­da ko­nuk Saf­ran­bo­lus­por’un ka­zan­dı­ğı fri­kik atı­şın­da Em­re Sor­gun kul­lan­dı kö­şe­ye gi­den to­pu ka­le­ci İl­kay Se­zer kö­şe­den mü­kem­mel çı­kar­dı ve go­le izin ver­me­di.
İlk ya­rı­yı Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 2-0 ön­de ta­mam­la­dı.
İkin­ci ya­rı­ya kon­trol­lü baş­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 63. da­ki­ka­da üçün­cü go­lü bul­du ve ra­hat­la­dı. Bu da­ki­ka­da Mu­ham­met Be­ra­ti sağ ka­nat­tan top­la ha­re­ket­len­di ce­za sa­ha­sı sol çap­ra­zın­dan yer­den sert bir vu­ruş­la to­pu kö­şe­den ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 3-0 öne ge­çi­ren go­lü at­tı.
88. da­ki­ka­da Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por dör­dün­cü go­lü gel­di. Sol ka­at­tan ge­li­şen atak­ta ce­za sa­ha­sı­na sağ ka­nat­ta top­la bu­lu­şan oyu­na ye­ni gi­ren Mu­rat Can uzak ka­le di­re­ğin­den ta­kı­mı­nın dör­dün­cü go­lü­nü ra­kip ağ­la­ra gön­der­me­yi ba­şar­dı: 4-0
89. da­ki­ka­da or­ta alan­dan atı­lan top­la Ya­vuz Bu­rak ha­re­ket­len­di top­la ce­za sa­ha­sı­na ka­dar gel­di yer­den sert vu­ru­şun­da kö­şe­den to­pu Saf­ran­bo­lu ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ma­çın sko­ru­nu be­lir­le­yen go­lü at­tı: 5-0

YORUM EKLE
YORUMLAR
Malazgirt destanı
Malazgirt destanı - 4 yıl Önce

Gurur duydum bir alacalı olarak teşekkürler

SIRADAKİ HABER