Sungurlu’dan umut veren prova

BAL temsilcimiz Sungurlu Belediyespor aynı grupta mücadele edeceği Havza Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçında rakibini 3-1 yenerek moral buldu. Rakibi önünde tüm futbolcuların forma giydiği Sungurlu Belediyespor ilk yarıyı Zafer ve Burak’ın golleri ile 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında Şaban’la farkı üçe çıkaran Sungurlu Belediyespor son bölümde kalesinde bir gol gördü. Yeşil beyazlı genç kadro lig öncesinde umut verdi.

Sungurlu’dan umut veren prova

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de­ki tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por lig ön­ce­si ha­zır­lık ma­çın­da Hav­za Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­da 3-1 ga­lip ge­le­rek lig ön­ce­sin­de iyi bir gö­rün­tü ver­di.
Bu se­zon ilk kez BAL’da mü­ca­de­le ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer yö­ne­ti­min­de genç fut­bol­cu­lar­dan ku­ru­lu kad­ro­su ile ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da ön­ce­ki ak­şam Hav­za Be­le­di­yes­por ile dep­las­man­da ha­zır­lık ma­çı­na çık­tı.

Ay­nı grup­ta mü­ca­de­le ede­ce­ği Hav­za Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da ma­ça kon­trol­lü baş­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ra­ki­bi önü­ne Se­zer, Mu­rat­can, Mü­ca­hit, Onur, Ser­kan, U. Ser­kan, Bu­rak, Ta­ha, Za­fer, Şa­ban, Emir­han’lı kad­ro­su ile çık­tı.
Ev sa­hi­bi Hav­za Be­le­di­yes­por ise ma­ça Onur, Se­yit, Mo­hert, Ömer, B. Kü­çük, Yal­çın, Ba­şa­ran, Ah­met Acar ve Ömer on­bi­ri ile çık­tı. Ma­çın ilk ya­rım sa­at­lik bö­lüm­de iki ta­kım­da kon­trol­lü bir fut­bol or­ta­ya koy­du.
Son­ra­ki bö­lüm­de oyun­da üs­tün­lü­ğü ele ge­çi­ren Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 30. da­ki­ka­da Za­fer, 41. da­ki­ka­da Bu­rak’ın at­tı­ğı gol­ler­le ilk ya­rı­yı 2-0 ön­de ta­mam­la­dı.
İkin­ci ya­rı­da iki ta­kım­da oyun­cu de­ği­şik­lik­le­ri yap­tı, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da  Er­tuğ­rul, Ön­der, Ya­vuz, Do­ğan, Or­han, Ya­şar, Öz­kan, Ay­han ve Be­rat oyu­na gi­rer­ken ev sa­hi­bi Hav­za Be­le­di­yes­por’da ise Ya­zar, Me­tin, Mert, Ke­rim, Sey­di­can ve Bi­lal’e for­ma ver­di.

İkin­ci ya­rı­nın ilk da­ki­ka­la­rın­da ev sa­hi­bi ta­kım ma­ça or­tak ol­mak için bas­kı­lı baş­la­dı an­cak sa­vun­may­da iyi ka­pa­nan ve ra­ki­be po­zis­yon ver­me­yen tem­sil­ci­miz 61. da­ki­ka­da ani ge­li­şen atak­ta tec­rü­be­li is­mi Şa­ban’ın go­lü ile sko­ru 3-0 yap­tı ve ra­hat­la­dı.


Ma­çın son bö­lü­mün­de ev sa­hi­bi ta­kı­mın bas­kı­sı 80. da­ki­ka­da Ba­rış ile so­nuç ver­di ve Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por dep­las­man­da Hav­za Be­le­di­yes­por önün­de 3-1 ga­lip ge­le­rek lig ön­ce­si iyi bir gö­rün­tü ver­di.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2018, 13:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER