‘Ta­kı­mı­mız iyi yol­da'

Dün te­sis­ler­de dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ge­nel Kap­ta­nı Meh­met Akif Tat­lı, "Ta­kı­mı­mı­zın iyi yol­da ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum." de­di

‘Ta­kı­mı­mız iyi yol­da'

FA­TİH BAT­TAR

Dün te­sis­ler­de dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ço­rum Be­le­di­yes­por Ge­nel Kap­ta­nı Meh­met Akif Tat­lı, 20 gün­lük ilk etap ha­zır­lık­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­rek; "Ta­kı­mı­mı­zın iyi yol­da ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum." de­di
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Fah­ret­tin Say­han, Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ile bir­lik­te Ço­rum Be­le­di­yes­por Te­sis­le­ri'nde ba­sın men­sup­la­rı ile bir ara­ya ge­le­rek, ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di.
10 Tem­muz iti­ba­riy­le ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı, 8 iç ve 13 dış ol­mak üze­re top­lam 21 fut­bol­cuy­la an­laş­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Tat­lı, 21 fut­bol­cu­nun ya­nı sı­ra alt­ya­pı­dan genç fut­bol­cu­la­rın da 2.etap ha­zır­lık­la­rı­na da­hil edil­di­ği­ni ifa­de et­ti.


'İH­Tİ­YAÇ DU­YUL­MA­SI HA­LİN­DE YE­Nİ TRANS­FER­LER YA­PA­Bİ­Lİ­RİZ'
Top­lan­tı­da ba­sın men­sup­la­rı­nın baş­ka trans­fer olup, ol­ma­ya­ca­ğı ile il­gi­li so­ru­su­na da açık­lık ge­ti­ren Tat­lı; "2.etap ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da ol­sun ve­ya Ağus­tos ayın­da baş­la­ya­cak olan kamp ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da ol­sun ta­kı­mı­mı­za ih­ti­yaç du­yul­ma­sı ha­lin­de ge­rek­li tak­vi­ye­ler ya­pa­bi­li­riz." de­di 
Ço­rum Be­le­di­yes­por ola­rak he­def­le­ri­nin şam­pi­yon­luk ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han; "Ço­rum gi­bi önem­li bir şe­hir­de he­de­fin her za­man şam­pi­yon­luk ola­cak­tır. Bu ta­kım­da gö­rev ya­pı­yor­san kim­se­nin si­ze bir şey söy­le­me­si­ne ge­rek yok. He­def şam­pi­yon­luk­tur. Biz kad­ro­mu­zu en iyi şe­kil­de li­ge ha­zır­la­yıp şam­pi­yon ol­mak için, bir üst li­ge çı­ka­bil­mek için var­gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğız" de­di

20 gün­lük an­tre­man ça­lış­ma­la­rın­dan bah­se­den Say­han; "İlk etap ha­zır­lık­la­rın­da 9 gün çift id­man yap­tık. 2 gün tek id­man yap­tık. 1 gün­de 2x30 çift ka­le oy­na­dık. Top­lam­da 20 an­tren­man ya­pa­rak ilk etap ha­zır­lık­la­rı­mı­zı ta­mam­la­dık. 2.etap ha­zır­lık­la­rı­na ise Sa­lı gü­nü ye­ni­den baş­la­dık. 12 gün yi­ne bu­ra­da ça­lı­şa­ca­ğız. 5 Ağus­tos'a ka­dar 2.etap ha­zır­lık­la­rı­mız de­vam ede­cek ar­dın­dan An­ka­ra'da kam­pa gi­de­ce­ğiz." şek­lin­de ko­nuş­tu  
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ile il­gi­li bir ha­zır­lık ma­çı ya­pı­la­cak id­di­ala­rı­na da ce­vap ve­ren Say­han, 2.etap ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da Ço­rum'da bir ha­zır­lık ma­çı oy­na­ma­yı is­te­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek; "Yö­ne­ti­ci­le­ri­miz bu ko­nu için gö­rüş­me­ler ya­pı­yor. Ço­rum'un Böl­ge­sel Ama­tör Lig'de ki ta­kı­mı Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por'un da bu sü­reç­te ha­zır ha­le gel­me­si du­ru­mun­da on­lar­la bir maç oy­na­ya­bi­li­riz. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ol­maz ise baş­ka bir BAL ta­kı­mı ve­ya 3.Lig ta­kı­mı ile Ço­rum'da ha­zır­lık ma­çı yap­mak is­ti­yo­ruz" di­ye ko­nuş­tu.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018, 11:46
YORUM EKLE
YORUMLAR
Bilal nar
Bilal nar - 4 yıl Önce

Hep klasik laflar bunlar maçı seyrettik Amasya bizden çok çok iyiydi işimiz zor bu M.AKİF ne iş yapıyor o görevde hiç mi müdahele s etmemiş yada edememiş çok gereksiz transferler olmuş

SIRADAKİ HABER