‘Ta­kı­mımız iyi yol­da'

Dün te­sis­ler­de dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ço­rum Be­le­di­yes­por Ge­nel Kap­ta­nı Meh­met Akif Tat­lı, 20 gün­lük ilk etap ha­zır­lık­la­rı­nı de­ğer­len­di­rdi.

‘Ta­kı­mımız iyi yol­da'

FA­TİH BAT­TAR
Dün te­sis­ler­de dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ço­rum Be­le­di­yes­por Ge­nel Kap­ta­nı Meh­met Akif Tat­lı, 20 gün­lük ilk etap ha­zır­lık­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­rek; "Ta­kı­mı­mı­zın iyi yol­da ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum." de­di
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Fah­ret­tin Say­han, Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ile bir­lik­te Ço­rum Be­le­di­yes­por Te­sis­le­ri'nde ba­sın men­sup­la­rı ile bir ara­ya ge­le­rek, ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di.
10 Tem­muz iti­ba­riy­le ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı, 8 iç ve 13 dış ol­mak üze­re top­lam 21 fut­bol­cuy­la an­laş­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Tat­lı, 21 fut­bol­cu­nun ya­nı sı­ra alt­ya­pı­dan genç fut­bol­cu­la­rın da 2.etap ha­zır­lık­la­rı­na da­hil edil­di­ği­ni ifa­de et­ti.

 

'İH­Tİ­YAÇ DU­YUL­MA­SI HA­LİN­DE YE­Nİ TRANS­FER­LER YA­PA­Bİ­Lİ­RİZ'
Top­lan­tı­da ba­sın men­sup­la­rı­nın baş­ka trans­fer olup, ol­ma­ya­ca­ğı ile il­gi­li so­ru­su­na da açık­lık ge­ti­ren Tat­lı; "2.etap ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da ol­sun ve­ya Ağus­tos ayın­da baş­la­ya­cak olan kamp ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da ol­sun ta­kı­mı­mı­za ih­ti­yaç du­yul­ma­sı ha­lin­de ge­rek­li tak­vi­ye­ler ya­pa­bi­li­riz." de­di 
Ço­rum Be­le­di­yes­por ola­rak he­def­le­ri­nin şam­pi­yon­luk ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han; "Ço­rum gi­bi önem­li bir şe­hir­de he­de­fin her za­man şam­pi­yon­luk ola­cak­tır. Bu ta­kım­da gö­rev ya­pı­yor­san kim­se­nin si­ze bir şey söy­le­me­si­ne ge­rek yok. He­def şam­pi­yon­luk­tur. Biz kad­ro­mu­zu en iyi şe­kil­de li­ge ha­zır­la­yıp şam­pi­yon ol­mak için, bir üst li­ge çı­ka­bil­mek için var­gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğız" de­di
20 gün­lük an­tre­man ça­lış­ma­la­rın­dan bah­se­den Say­han; "İlk etap ha­zır­lık­la­rın­da 9 gün çift id­man yap­tık. 2 gün tek id­man yap­tık. 1 gün­de 2x30 çift ka­le oy­na­dık. Top­lam­da 20 an­tren­man ya­pa­rak ilk etap ha­zır­lık­la­rı­mı­zı ta­mam­la­dık. 2.etap ha­zır­lık­la­rı­na ise Sa­lı gü­nü ye­ni­den baş­la­dık. 12 gün yi­ne bu­ra­da ça­lı­şa­ca­ğız. 5 Ağus­tos'a ka­dar 2.etap ha­zır­lık­la­rı­mız de­vam ede­cek ar­dın­dan An­ka­ra'da kam­pa gi­de­ce­ğiz." şek­lin­de ko­nuş­tu  
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ile il­gi­li bir ha­zır­lık ma­çı ya­pı­la­cak id­di­ala­rı­na da ce­vap ve­ren Say­han, 2.etap ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da Ço­rum'da bir ha­zır­lık ma­çı oy­na­ma­yı is­te­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek; "Yö­ne­ti­ci­le­ri­miz bu ko­nu için gö­rüş­me­ler ya­pı­yor. Ço­rum'un Böl­ge­sel Ama­tör Lig'de ki ta­kı­mı Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por'un da bu sü­reç­te ha­zır ha­le gel­me­si du­ru­mun­da on­lar­la bir maç oy­na­ya­bi­li­riz. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ol­maz ise baş­ka bir BAL ta­kı­mı ve­ya 3.Lig ta­kı­mı ile Ço­rum'da ha­zır­lık ma­çı yap­mak is­ti­yo­ruz" di­ye ko­nuş­tu.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Halim koç
Halim koç - 3 yıl Önce

Bu yıl ya şampiyon olun artık ne bu ya hersene her yıl Trilyonlar harcayın elde var kocaman sıfır yıllarca şampiyonuz bu yıl diyen ZEKİ GÜL masal okudu uyuttu bu yıl da siz sn yöneticiler aynı yalan ve masalları anlatmayın bize zayıf bir gruptayız artık şampiyonluk bekliyoruz yapamazsanız bırakın gidin o kadar...

Çorumlu
Çorumlu - 3 yıl Önce

Ağzına sağlık Halim bey gerçekten hersene hersene diye diye dinledik yalanları her yılın BAŞARISIZ ADAMI ZEKİ GÜL beyefendi bizi uyuttu resmen oysa biz bu takım için yollarımızı verdik kar çamur demeden destekledik maçlarındaki gittik grupsa doğru dürüst şampiyonluğa oynayacak takımda yok yeter bu yıl olun ama seçilen Başkan da yöneticilerde bu işin altından kalkamazlar gibi VİZYONLARI yok FAZLA BİLGİLERİ YOK iyi takımda yapamadılar gibi

SIRADAKİ HABER