Tuncer Çorum’dan ayrıldı Turgutluspor ile anlaştı

Ço­rum Be­le­di­yes­por ile an­la­şan an­cak ilk ça­lış­ma­dan ön­ce ay­rı­lan Fur­kan Meh­met Tun­cer, Tur­gut­lus­por ile an­laş­tı.

Tuncer Çorum’dan ayrıldı Turgutluspor ile anlaştı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por ile an­la­şan an­cak ilk ça­lış­ma­dan ön­ce ay­rı­lan Fur­kan Meh­met Tun­cer, Tur­gut­lus­por ile an­laş­tı.
Trans­fer gö­rüş­me­le­rin­de Ço­rum Be­le­di­yes­por ile an­la­şan Ana­do­lu Bağ­cı­lars­por’dan Fur­kan Meh­met Tun­cer se­zon ba­şı ça­lış­ma­la­rı ön­ce­sin­de tek­nik he­yet ile gö­rü­şe­rek ay­rıl­mak is­te­di­ği­ni bil­dir­miş ve öde­nen pe­şi­na­tı ge­ri ve­re­rek ay­rıl­mış­tı.
Fur­kan Meh­met Tun­cer bu ay­rı­lı­ğın he­men ar­dın­dan Ço­rum Be­le­di­yes­por ile ay­nı grup­ta mü­ca­de­le ede­cek olan Tur­gut­lus­por ile bir yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER