‘Uçan Raketler’e Çorum’da görkemli start

Masa Tenisi Federasyonu ile Hitit Bilgisayar’ın organize ettiği ‘Uçan Raketler’ projesi dün Çorum’da düzenlenen törenle start aldı. Tören sonunda Çorum’da çoğunluğu okullar olmak üzere toplam 60 masa tenisi masası, raket ve top hediye edilirken ayrıca bu okullardaki 46 öğretmeni ücretsiz 1. Kademe Antrenör belgesi verildi.

‘Uçan Raketler’e Çorum’da görkemli start

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ma­sa Te­ni­si Fe­de­ras­yo­nu ile Hi­tit Bil­gi­sa­yar fir­ma­sı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Uçan Ra­ket­ler’ pro­je­si­nin star­tı dün Ço­rum’da ve­ril­di.
Pro­je­nin ta­nı­tım top­lan­tı­sı dün sa­bah Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi’nde ya­pıl­dı. Top­lan­tı­ya CHP Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, Mil­li Eği­tim Mü­dür ve­ki­li Hü­se­yin Kır, Genç­lik ve Spor İl Mü­dür ve­ki­li Er­do­ğan Şa­hin­ci, Ma­sa Te­ni­si Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ke­rim Koç, Hi­tit Bil­gi­sa­yar Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Se­zer Öz­mut­lu, KKTC Ma­sa Te­ni­si Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı ile bir­lik­te mil­li ta­kım spor­cu­la­rı ka­tıl­dı­lar.
Ba­sın top­lan­tı­sın­da ilk ola­rak Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Fa­tih Koç ko­nuş­tu, da­ha son­ra Hi­tit Bil­gi­sa­yar Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı  Se­zer Öz­mut­lu ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül bi­rer ko­nuş­ma yap­tı­lar.
Mi­sa­fir­ler da­ha son­ra per­şem­be pa­za­rın­da ku­ru­lan ma­sa te­ni­si ala­na geç­ti­ler. Pro­je kap­sa­mın­da Ço­rum’a da­ğı­tı­la­cak 60 adet ma­sa pa­za­rın tüm böl­ge­le­ri­ne ku­rul­du. 


Bu­ra­da ya­pı­lan tö­re­ne ise sa­bah­ki ba­sın top­lan­tı­na ka­tı­lan­la­ra ek ola­rak AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu, CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Bed­ri Ser­tel ile çok sa­yı­da okul mü­dü­rü, ida­re­ci­si, öğ­ret­men, öğ­ren­ci ve ve­li­ler ka­tıl­dı­lar.
Bu­ra­da ise ko­nu­şan CHP Ço­rum mil­let­ve­ki­li Tu­gan Kö­se böy­le­si­ne ör­nek bir pro­je­nin Ço­rum’da baş­la­tıl­ma­sın­dan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Es­ki bir ma­sa te­ni­si spor­cu­su ola­rak bu pro­je­yi çok önem­se­di­ği­ni be­lir­ten Kö­se pro­je­de eme­ği ge­çen her­ke­se çok te­şek­kür et­ti ve bu pro­je­nin Ço­rum’dan mil­li ta­kım­lar dü­ze­yin­de spor­cu­lar çı­kar­ta­ca­ğı­na olan inan­cı­nı di­le ge­tir­di.


AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu ise tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da in­san için spo­run bir ilaç ol­du­ğu­nun ar­tık bi­lik­sel ola­rak ka­nıt­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek dev­let ola­rak spo­ra her tür­lü kat­kı ve des­te­ği ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ba­zın­da spor ya­tı­rım­la­rı ko­nu­sun­da her tür­lü kat­kı­yı ver­me­ye ha­zır ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Ka­vun­cu, bu pro­je­nin­de Ço­rum’da baş­la­ma­sın­dan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di ve kat­kı­da bu­lu­nan her­ke­se te­şek­kür et­ti.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan ön­ce mil­li ta­kım spor­cu­la­rı gös­te­ri ma­çı yap­tı­lar. Ar­dın­dan ise pro­to­kol üye­le­ri mil­li ta­kım spor­cu­la­rı ve bir­bir­le­ri ile gös­te­ri ma­çı ile açı­lış prog­ra­mı ta­mam­lan­dı.
Da­ha son­ra 6-15 yaş genç­ler ara­sı ma­sa te­ni­si tur­nu­va­sı­nın star­tı ve­ril­di.


Tür­ki­ye Ma­sa Te­ni­si Fe­de­ras­yo­nu ve M.E.B. İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ih­ti­yaç sa­hi­bi Ço­rum Mer­kez ve il­çe­le­rin­de­ki İl­köğ­re­tim okul­la­rı­na, 60 adet Ma­sa Te­ni­si Ma­sa­sı, ra­ket ve top he­di­ye edi­lir­ken, 27 İl­köğ­re­tim Oku­lun­da gö­rev ya­pan 46 öğ­ret­men ve be­den eği­ti­mi öğ­ret­me­ni­ne de TMTF ta­ra­fın­dan üc­ret­siz 1.Ka­de­me yar­dım­cı An­tre­nör Kur­su ve bel­ge­si ve­ril­di. Uçan Ra­ket­ler Sos­yal So­rum­lu­luk Pro­je­siy­le ay­rı­ca 600 adet ra­ket ve 6 bin Ma­sa Te­ni­si to­pu et­kin­li­ğe ka­tı­lan­la­ra he­di­ye edil­di.
 Pro­je ile öğ­ren­ci­le­rin an­tre­nör eş­li­ğin­de pro­fes­yo­nel ola­rak ma­sa te­ni­si­ne yö­nel­me­le­ri­ni sağ­la­ma­yı amaç­la­yan pro­je, ma­sa te­ni­si sa­ye­sin­de spo­ru bir ya­şam tar­zı­na dö­nüş­tür­me­yi he­def­li­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER