Vekillere Osmancık Belediyespor forması

Os­man­cık Be­le­di­yes­por bir yan­dan ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı yo­ğun şe­kil­de sür­dü­rür­ken di­ğer yan­dan ise sa­ha dı­şın­da da ak­tif bir gö­rün­tü ve­ri­yor.

Vekillere Osmancık Belediyespor forması

HALİL ÖZTÜRK
Os­man­cık Be­le­di­yes­por bir yan­dan ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı yo­ğun şe­kil­de sür­dü­rür­ken di­ğer yan­dan ise sa­ha dı­şın­da da ak­tif bir gö­rün­tü ve­ri­yor.
Kır­mı­zı Be­yaz­lı yö­ne­tim bay­ram ön­ce­si il­çe­ye ge­len İçiş­le­ri Baş­ka­nı Sü­ley­man Soy­lu’ya ku­lüp for­ma­sı­nı he­di­ye et­miş­ti. Bay­ram­da ise AK Par­ti Mil­let­ve­kil­le­ri, İl İ ve Genç­lik Kol­la­rı ile İl Ge­nel Mec­lis Baş­ka­nı il­çe­le­re yap­tı­ğı bay­ram zi­ya­ret­le­rin­de Os­man­cık’ta Os­man­cık Be­le­di­yes­por lo­ka­li­ni zi­ya­ret et­ti­ler.
Os­man­cık Be­le­di­ye­si önün­de dü­zen­le­nen tö­ren­le AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­kil­le­ri Ah­met Sa­mi Cey­lan, Erol Ka­vun­cu, Oğuz­han Ka­ya, Özel­liş­tir­me İda­re­si Baş­ka­nı ve ay­nı za­man­da ku­lüp yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si Ah­met Ak­su, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Mu­ham­met Fa­tih Te­mur, İl­çe Kay­ma­ka­mı Ha­kan Al­kan, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ham­za Ka­ra­taş, İl Ge­nel Mec­li­si Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Ka­ya ve Par­ti İl­çe Baş­ka­nı Hak­kı Gün­gör, Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri ile da­vet­li­ler ka­tıl­dı­lar.
Ye­ni se­zon­da Ba­yan­lar Vo­ley­bol 2. li­gi ve 1. Ama­tör Kü­me Fut­bol’da se­zo­na id­di­alı ha­zır­la­nan Os­man­cık Be­le­di­yes­por’a iki kul­var­da da ba­şa­rı­lar di­le­yen ve­kil­ler her za­man ta­kım­la­rın ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti­ler. Zi­ya­ret so­nun­da ise Os­man­cık Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan mi­sa­fir­le­re ku­lüp for­ma­sı he­di­ye edil­di.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2018, 10:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER