Yakup Yiğit 75 bin getirip gidecek

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Ya­kup Yi­ğit söz­leş­me­de­ki ge­tir gö­tür pa­ra­sı­nı öde­yip gi­de­cek.

Yakup Yiğit 75 bin getirip gidecek

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Ya­kup Yi­ğit söz­leş­me­de­ki ge­tir gö­tür pa­ra­sı­nı öde­yip gi­de­cek.

Ön­ce­ki ak­şam Ço­rum’a ge­len Ya­kup Yi­ğit Trans­fer Ko­mi­te­si ile gö­rüş­tü. Genç fut­bol­cu ye­ni se­zon için Kas­ta­mo­nus­por ile an­laş­tı­ğı­nı ve 2. lig­de ol­ma­sın­dan do­la­yı ter­ci­hi­ni böy­le kul­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek izin is­te­di.

Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı, Ya­kup Yi­ğit’in gö­rüş­me­de Kas­ta­mo­nus­por ile an­laş­tı­ğı­nı söy­le­di­ği­ni ve  söz­leş­me­de ya­zan mad­de­yi ye­ri­ne ge­tir­dik­ten son­ra ye­ni ta­kı­mı ile söz­leş­me im­za­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di­ği­ni be­lirt­ti.

Tat­lı, ken­di­le­ri­nin­de Ya­kup Yi­ğit’e ba­şa­rı­lar di­le­dik­le­ri­ni ve söz­leş­me şart­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­dik­ten son­ra yol­la­rın ay­rı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER