‘Yarım işi bitirmeye geldim’

Sekiz yıl aradan sonra yeniden Çorum’a dönen Emrah Kaya yarım kalan işi tamamlamak için geldiğini söyledi. Çorumspor’da forma giydiği sezon istedikleri hedefe ulaşadıklarını belirten Emrah Kaya ‘Çorum Belediyespor gerçekten mükemmel bir kulüp. Bizlere hazırlanan bu güzellikleri sezon sonunda mutlu sonla bitirmek istiyoruz. İyi bir takımız ancak sadece bizlerin mücadelesi bunun için yeterli değil. Tüm taraftarlarımızın bizlere vereceği destekle hedefe ulaşacağımıza inanıyorum’ dedi.

‘Yarım işi bitirmeye geldim’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un bu se­zon kad­ro­su­na kat­tı­ğı tec­rü­be­li isim­ler­den Em­rah Ka­ya, se­kiz yıl son­ra ye­ni­den gel­di­ği Ço­rum’da ya­rım ka­lan işi ta­mam­la­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.

2010-11 se­zo­nun­da Ço­rums­por for­ma­sı­nı gi­yen Em­rah Ka­ya bir çok ku­lüp­te mü­ca­de­le et­tik­ten son­ra geç­ti­ği­miz se­zon Ko­zan Be­le­di­yes­por ta­kı­mın­da for­ma giy­di ve 12 gol­le ta­kı­mı­na bü­yük kat­kı sağ­la­yan isim ol­du. Ka­ya de­ği­şik ka­te­go­ri­ler­de 18 kez mil­li for­ma­yı giy­me­yi ba­şar­dı.

Trans­fer dö­ne­min­de Ço­rum Be­le­di­yes­por’dan ge­len tek­li­fi dü­şün­me­den ka­bul et­ti­ği­ni be­lir­ten Em­rah Ka­ya ‘Bu­ra­yı ya­rım ka­lan bir işi bi­tir­mek için ter­cih et­tim’ de­di. Ger­çek­ten Ço­rum Be­le­di­yes­por fut­bol ca­mi­asın­da çok iyi bi­li­nen bir ta­kım. Özel­lik­le ku­rum­sal ya­pı­sı ile bü­yük be­ğe­ni top­lu­yor. Bu se­zon ye­ni hiz­me­te açı­lan te­sis ve ya­pı­mın­da so­na ge­li­nen stad ile Ço­rum Be­le­di­yes­por da­ha­da bü­yük iş­le­re im­za ata­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Yö­ne­tim Ku­ru­lu bu doğ­rul­tu­da ger­çek­ten gü­zel ve ka­li­te­li bir kad­ro oluş­tur­du. He­nüz ye­ni bir ara­ya gel­me­si­ne kar­şın ta­kım için­de­ki ar­ka­daş­lık ve dost­luk ta­kım ol­ma yo­lun­da çok bü­yük önem ta­şı­yor.

Sa­ha­da biz­ler fut­bol­cu­lar ola­rak bu he­de­fe ulaş­mak için eli­miz­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ğiz. Ta­bi­ki bu iş sa­de­ce sa­ha­da biz­le­rin mü­ca­de­le­si ile ol­ma­ya­cak­tır. Tri­bün­le­ri dol­du­ra­cak ta­raf­tar­la­rı­mı­zın­da bi­ze ve­re­ce­ği des­tek ile ya­ka­la­ya­ca­ğı­mız si­ner­ji bi­zi se­zon so­nun­da he­de­fe gö­tü­re­cek en önem­li un­sur­dur. Bir­lik­te olup ele­le ver­di­ği­miz tak­dir­de mut­lu so­na ula­şa­ca­ğı­mı­za inan­yo­rum­ki bu­nun­da adı şam­pi­yon­luk ola­cak­tır. İn­şal­lah se­zon so­nun­da el bir­li­ği ile bu he­de­fi­mi­ze ula­şı­rız’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 3 yıl Önce

Bu yönetimle mi bu takımlamı Emrah arkadaşım vasat bir ortam var keşke şampiyon olalım ama çok zor be Amasya maçı ele verdi bu takım orta sıralara oynar..

Aliço
Aliço - 3 yıl Önce

Taktikleri OğuzHAN veriyormuş herhalde takımıda o yapmış bü iş bu yıl oldu şampiyon Çorum inşAllah oluruz..

SIRADAKİ HABER