Yönetim’den ilk ziyaret Onursal Başkan Gül’e

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul’da gö­re­ve ge­len Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da­ki Yö­ne­tim Ku­ru­lu ku­lüp Onur­sal Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.

Yönetim’den ilk ziyaret Onursal Başkan Gül’e

HARUN AKKAYA

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul’da gö­re­ve ge­len Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da­ki Yö­ne­tim Ku­ru­lu ku­lüp Onur­sal Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.

Ge­nel Ku­rul’un ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan Be­le­di­ye bi­na­sı­na ge­çen Ço­rum Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi Ze­ki Gül’ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. Zi­ya­re­te Baş­kan Fa­tih Öz­can ile bir­lik­te yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Mus­ta­fa Şe­ker, Ha­mit Işık, Ha­san Eker, Hü­se­yin Te­ke, Mus­ta­fa Er­can, Mus­ta­fa Öz­can, Ba­şak Ak, Tun­cay Ko­çak, Sa­lim Kol­daş, Mu­rat Se­lim, Mus­ta­fa Er­gün, En­gin Erol, Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya, Tur­gay Yıl­maz ka­tıl­dı­lar,

Zi­ya­ret sı­ra­sın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, ye­ni yö­ne­ti­mi teb­rik eder ve gö­rev­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­le­di. Zor bir gö­rev al­dık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Gül, ya­pı­la­cak doğ­ru­la­rın de­vam et­me­si ha­lin­de ba­şa­rı­nın ge­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek tüm yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni teb­rik et­ti.

Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can ile al­dık­la­rı so­rum­lu­lu­ğun far­kın­da ol­duk­la­rı­nı iş­le­ri­nin zor ol­du­ğu­nu bil­dik­le­ri­ni an­cak Ço­rum’un des­te­ği­ni al­ma­la­rı ha­lin­de bu zor­lu­ğu aşa­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Öz­can zi­ya­ret so­nun­da ise Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’e ku­lü­be bu­gü­ne ka­dar yap­tı­ğı hiz­met­ler­den do­la­yı bir te­şek­kür pla­ke­ti ver­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER