Başkan Şahiner'den 'Hicri Yılbaşı' mesajı

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, Hic­ri Yıl­ba­şı ne­de­niy­le açıklamalarda bulundu.

Başkan Şahiner'den  'Hicri Yılbaşı' mesajı

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, Hic­ri Yıl­ba­şı ne­de­niy­le yap­tı­ğı açık­la­ma­da, "Pey­gam­be­ri­miz Hz. Mu­ham­met'in (sav) Mek­ke'den Me­di­ne'ye hic­re­ti ile ka­ra­lık bir çağ­dan ay­dın­lık bir ça­ğın baş­la­ma­sı­na ve­si­le ol­muş­tur. Hicrî tak­vim­de yıl­ba­şı olan, ay ola­rak da ilk İs­lam mu­ha­cir­le­ri­nin ve Pey­gam­ber (sav) Efen­di­mi­zin hic­ret et­ti­ği Mu­har­rem ayı, ka­me­ri ay­lar içe­ri­sin­de çok an­lam­lı bir ye­re sa­hip­tir.


Ku­ran-ı Ke­rim'de ge­çen ayet­te, et-Tergîb ve'l-Ter­hib, ha­di­sin­de, "Her kim Aşu­ra gü­nün­de ai­le­si­ne ve ev hal­kı­na ik­ram­da bu­lu­nur­sa Ce­nab-ı Hak da se­ne­nin ta­ma­mın­da onun rız­kı­na be­re­ket ve ge­niş­lik ih­san eder." bu­yu­rur" de­di.
Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, me­sa­jın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
"Hz. Pey­gam­be­rin (sav) sev­gi­li to­ru­nu Hz. Hü­se­yin, nef­ret ye­ri­ne sev­gi­nin, ka­ran­lık ye­ri­ne ay­dın­lı­ğın hü­küm­ran ol­du­ğu bü­yük ah­la­kıy­la, in­san­la­rı bir­leş­tir­me­ye ve on­la­ra doğ­ru yo­lu gös­ter­me­ye ça­lış­mış bir in­san­lık abi­de­si­dir. Onun ha­ya­tı da şe­ha­de­ti de he­pi­miz için, son­su­za dek ör­nek teş­kil ede­cek­tir. 'Eh­li Beyt'i sev­mek Pey­gam­ber Efen­di­mi­zi sev­mek' de­mek­tir. Hoş­gö­rü, be­ra­ber­lik ve pay­laş­ma duy­gu­la­rı­nın pe­kiş­ti­ği, top­lum­sal bağ­la­rı­mı­zın güç­len­me­si­ne ve­si­le olan Mu­har­rem ayı­nın, ya­şa­nan te­rör olay­la­rı­nın so­na er­me­si­ne, dün­ya­nın fark­lı coğ­raf­ya­la­rın­da akan ka­nın dur­ma­sı­na, bir­lik, be­ra­ber­lik ve kar­deş­li­ği­mi­zin da­ha da per­çin­len­me­si­ne, ül­ke­miz­de
 hu­zur ve ba­rış or­ta­mı­nın ha­kim ol­ma­sı­na ve­si­le ol­ma­sı­nı di­le­rim. Ker­be­la şe­hit­le­ri­ni rah­met­le anar­ken, Mu­har­rem ayı­nın, bir­lik, be­ra­ber­lik ve kar­deş­lik duy­gu­la­rı­mı­zın da­ha da pe­kiş­me­si­ne, dün­ya üze­rin­de ba­rış, hu­zur ve mut­lu­luk to­hum­la­rı­nın ye­şer­me­si­ne, göz­ya­şı, zu­lüm ve ya­şa­nan olum­suz­luk­la­rın so­na er­me­si­ne ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum." 

(Kargı Havadis)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER