Şiddetli yağış Sungurlu'da hayatı olumsuz etkiledi

Sun­gur­lu’da ara­lık­lar­la de­vam eden yağ­mur ya­ğı­şı gün­lük ya­şa­mı olum­suz et­ki­le­di. 

Şiddetli yağış Sungurlu'da hayatı olumsuz etkiledi

Sun­gur­lu’da ara­lık­lar­la de­vam eden yağ­mur ya­ğı­şı gün­lük ya­şa­mı olum­suz et­ki­le­di. 

 Ya­ğış ne­de­niy­le şem­si­ye­siz dı­şa­rı çı­kan bir­çok ki­şi sı­rıl sık­lam ıs­la­nır­ken, ba­zı ço­cuk­lar yağ­mur­da ıs­lan­ma­nın key­fi­ni çı­kart­tı. Ya­ğış son­ra­sı yol­lar­da olu­şan su bi­ri­kin­ti­le­ri ne­de­niy­le sü­rü­cü­ler zor an­lar ya­şa­dı. Kay­gan­la­şan yol ze­mi­ni yü­zün­den ya­ya­lar­da güç­lük çek­ti.   Ya­ğış Diğ Ça­yı'nda su se­vi­ye­si­nin yük­sel­me­si­ne ne­den ol­du. Uzun yıl­lar­dır Diğ Çay'ının bu ka­dar şid­det­li ak­tı­ğı­nı ilk kez gö­ren va­tan­daş­lar şaş­kın­lı­ğı­nı giz­le­ye­me­di. 

Be­le­di­ye, ola­sı sel bas­kın­la­rı­na kar­şı va­tan­daş­la­rı anons­lar­la uya­rır­ken, ekip­ler ge­ce bo­yun­ca cad­de ve so­kak­lar­da ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dür­dü. (İHA) 

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2018, 13:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER