2024 YILI 3 AY SÜRELİ 30 (OTUZ ) KİŞİ DEKONTAMİNASYON VE DEZENFEKSİYON HİZMET ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 YILI 3 AY SÜRELİ 30 (OTUZ ) KİŞİ DEKONTAMİNASYON VE DEZENFEKSİYON HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1165183

1-İdarenin

a) Adı

:

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Çepni Mahallesi İnönü Caddesi No:176 19200 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642193000 - 3642193054

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2024 YILI 3 AY SÜRELİ 30 (OTUZ ) KİŞİ DEKONTAMİNASYON VE DEZENFEKSİYON HİZMET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2024 YILI 3 AY SÜRELİ 30 (OTUZ ) KİŞİ DEKONTAMİNASYON VE DEZENFEKSİYON HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.03.2024

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:

İSTEKLİLER:1-Teklif edilecek dezenfektan maddelerinin teknik bilgilerinin içeren orijinal katalogları ihaleden sonra idarenin belirttigi tarihler arasında orjinal veya noter onaylı suretlerini sunacaktır. 2- İstekliler, Kullanılacak ürünlerin Mikrobiyolojik analizlerinin hangi standartlarla yapıldığını gösteren listesi ve güvenlik veri fişleri ile analiz raporlarını  ihaleden sonra idarenin belirttigi tarihler arasında orjinal veya noter onaylı suretlerini sunacaktır..3- İstekliler, Ameliyathane ,Yoğun bakım ve hassas odaların dezenfeksiyon işlemlerini nasıl ve ne tür cihazlar kullanarak yapacağını gösterir belgeyi ihaleden sonra idarenin belirttigi tarihler arasında orjinal veya noter onaylı suretlerini sunacaktır..4- İstekliler, Teklif edilen ürünlerin kullanım şeklini ,kullanım yerini ve konsantre ürünlerin yüzdesel su ile karışım oranlarını ve bu karışım oranlarına göre etki sürelerini gösterir listeyi ihaleden sonra idarenin belirttigi tarihler arasında orjinal veya noter onaylı suretlerini sunacaktır. 5- Teknik şartnamede ürün bazında istenilen tüm belge ve dökümanlar ihaleden sonra idarenin belirttigi tarihler arasında orjinal veya noter onaylı suretlerini sunacaktır.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Tıbbi Cihaz ve Alet Dezenfektanları için CE belgesi kapsamında Ulusal Bilgi Bankası Kodu (TİTUBB) olması, Biyosidal kapsamına giren Tıbbi Alet Dezenfektanı dışındaki ürünlerin Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kodu olsa dahi Biyosidal ürün ruhsatı olmayan teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler ihale dosyasında ihale tarihi itibariyle geçerliliği olan Kalite Yönetim Sistemi Belgesi(ISO 9001:2008)VE TSE Hizmet Yeterlilik TS 13227 BELGESİNİ ihaleden sonra idarenin belirttigi tarihler arasında orjinal veya noter onaylı suretlerini sunacaktır. 2- Yüklenici, hastanedeki hizmet kalite standartları şartlarının faaliyet alanı ilgili ve kurumsal kaliteyi geliştirme ve performans yönergesinin talep ettiği düzenlemeleri yerine getirecektir. 3-Marka ve UBB listesini gösterir belge ihaleden sonra idarenin belirttigi tarihler arasında orjinal veya noter onaylı suretlerini sunacaktır. Yukarda bahsi geçen evraklar istekli firmalar tarafından yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup ihaleden sonra idarenin belirttiği tarihler arasında orjinal veya noter onaylı suretleri idareye sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde Hastane sterilizasyon,dekontaminasyon veya   diğer hassas yerler veya cerrahi aletlerin dezenfeksiyon hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01916244