İHALE İLANI

ALACA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Alaca Devlet Hastanesinde bulunan 40,00 m2 lik (29 m2 kapalı alan ve 11 m2 yarı açık alan)Kantin- Çayocağı’nın 12 Ay süreli  kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İhale Konusu işin niteliği, yeri ve miktarı: Alaca Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan 40,00 m2 lik (29 m2 kapalı alan ve 11 m2 yarı açık alan) Kantin-Çay ocağı’nın  12 Ay  süreli kiralama işidir.

2-a) İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Alaca Devlet Hastanesi Başhekimliğinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli 100,00 TL olup, Alaca Devlet Hastanenin Halk Bankası Alaca Şubesi  TR77 0001 2009 3150 0005 0000 18  iban no.lu hesabına yatırılacaktır.

b)a)İhale Muammen Bedeli =110.000,00 TL’dir.

b)İhale Geçici Teminat Oranı %30 olup =33.000,00 TL’den az olmamak üzere geçici teminat bedeli yatırmak zorunludur

3-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

a)  Tebligat için adres beyanı , irtibat için telefon, faks no. varsa elektronik posta adresi.

b)  İkametgâh İlmühaberi

c)  Nüfus Cüzdan sureti

d)  Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya Meslek Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, (tüzel veya gerçek kişi olması halinde)

e)  İmza sirküleri veya Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

f)   Tüzel  kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale şartnamesi satın alındığına dair belge,

Geçici teminata ilişkin belge : Teminatı nakit olarak yatırmak isteyenler Alaca Devlet  Hastanenin yukarıda yazılı banka hesabına   gerekli açıklama yapılarak yatırılacaktır. Banka hesabına yatırılan Geçici teminatların dekontları ihale zarfına konulacaktır. Geçici Teminat Oranı (% 30) dur.

ı)Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı belgesi (Gerçek kişilerin katılımında)

k) Teklif mektubu,

l) Kayıtlı bulunduğu Esnaf ve Sanatkarlar veya Ticaret ve Sanayi odasından  yahut benzeri bir makamdan  Gerçek veya Tüzel Kişiliğin  sicile kayıtlı ve 2022 yılı içinde faaliyette bulunduğuna dair belge,

 İhale zarfına konulacak belgelerin suretleri kurumumuzdan ya da noterden tasdikli olmaları zorunludur.

4- İstenilen belgeleri içeren ihale zarfları 18/09/2023 PAZARTESİ  günü saat 10.00’a  kadar Alaca Devlet Hastanesi Baştabipliği ’ne  verilebilecektir. Belirlenen saate  kadar idareye ulaşmayan İhale zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01887387