ÇORUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARININ KIRTASİYE MAL VE MALZEMESİ ALIMI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ÇORUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARININ KIRTASİYE MAL VE MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/937223

1-İdarenin

a) Adı

:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Gazi Cad.Valilik Ek Binası 8.Kat ÇORUM 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642246532 - 3642240200

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ÇORUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARININ KIRTASİYE MAL VE MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

88 Kalem Kırtasiye Mal ve Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Çorum Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Çorum 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Çorum 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, İskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Alaca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Çorum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Çorum Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Çorum Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Çorum Kadın Konukevi Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale konusu kırtasiye malzemeleri, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde tek seferde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlar.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.09.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon-Çorum Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon-Çorum Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Evleri Sitesi 0-18 Yaş) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Evleri Sitesi (13-18 Yaş) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Kadın Konukevi Müdürlüğü-Çorum Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi-Alaca Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi- Sungurlu Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi-İskilip Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi -Osmancık Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi- Çorum Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi- Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

#ilangovtr Basın No ILN01888648