ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi, Bahabey Caddesi, Hünkar Hacı Bektaşı Veli Parkı içerisinde bulunan, Kadın Kültür Merkezi’ndeki kafeteryanın bina ve demirbaşlarla birlikte, çay bahçesi, hızlı yemek, kafeterya olarak;

SIRA

NO

MAHALLE

NİTELİĞİ

Kapalı ve Açık Alan M2

1 YILLIK MUH. BED.

 

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Bahçelievler

Çay bahçesi, Hızlı  Yemek, Kafeterya

170,00

60.000,00-TL+KDV

1.800,00-TL

Bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle ihaleyle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 29.08.2023 Salı günü saat: 14.00‘de Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdanı fotokopisi, B- Kanuni ikametgah belgesi, C- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, D- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. E- Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz, F- Sabıka kaydı (gerçek kişiler için) tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin resmi ikametgah adreslerinin bağlı olduğu ilin Türkiye Cumhuriyet Savcılığından alınmış iyi hal kağıtları (sabıkasızlık belgesi), G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. (Ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) İ- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri (faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez), K- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, L- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. M- İhaleye katılacakların daha önce Restoran, Lokanta, Kafe vb. işi yaptığını/işin devam ettiğini kanıtlayan, ilgili kurumdan alınmış mühürlü ve ıslak imzalı belge, N- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim edilen tüm evrakları tek tek imzalayarak teslim etmeleri şarttır, Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01878844