ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz Yeniyol Mahallesi, Gazi 4. Sokak, No:4 Turgut Özal İş Merkezi’nde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen işyerleri,

S.No

Mahalle

Bğ. Bl. No

No

1 Yıllık Kira Muh. Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Yeniyol

1. Kat

110

8.000,00-TL+KDV

240,00-TL

2

Yeniyol

2. Kat

208

8.000,00-TL+KDV

240,00-TL

3

Yeniyol

2. Kat

209

8.000,00-TL+KDV

240,00-TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 3 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 26.09.2023 Salı günü saat: 14.00’de Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B- Kanuni İkametgâh Belgesi, C- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi, D- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. E- Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz. F- Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi) G- İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) İ-Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri, J- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri (Faksla gönderilen vekaletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) K- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. L- İhaleye katılacak tüzel kişilikler; tüzel kişiliği temsilen genel kurul, yönetim kurullarından veya şube müdürlüklerinden ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirmeleri gerekmektedir. M- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim edilen tüm evrakları tek tek imzalayarak teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01890886