ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Belediyemize ait Çepni Mahallesi, 352 ada, 178 parsel üzerinde kurulu Şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan işyerleri;

S.No

İşyeri No

Niteliği

1 Yıllık Kira Muhammen Bedeli

Geçici Teminat (TL)

1

46

Şehirlerarası Otobüs Yazıhanesi

230.000,00TL+KDV

6.900,00TL

2

52

Şehirlerarası Otobüs Yazıhanesi

230.000,00TL+KDV

6.900,00TL

3

53

Şehirlerarası Otobüs Yazıhanesi

230.000,00TL+KDV

6.900,00TL

4

54

Şehirlerarası Otobüs Yazıhanesi

230.000,00TL+KDV

6.900,00TL

Bedel üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 5 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 11.06.2024 Salı günü saat: 14.00’de Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B- Kanuni İkametgâh Belgesi, C- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi. D- Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri, E- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküleri vermeleri. F- Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. G- Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. H- İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, İ- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. K- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. L- Şehirlerarası otobüs yazıhanesi kiralayacakların, Ulaştırma Bakanlığından alınmış olan (B1-D1-F1-F2) yetki belgelerinden en az birisine sahip olması şarttır. M- Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Sabıka belgesi. N- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna tüm evrakları tek tek imzalayarak teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02040156