ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Çorum Merkez Akkent Mahallesindeki Sebze ve Meyve Halinde bulunan bulunan işyerleri;

SIRA

NO

MEVKİİ

NİTELİĞİ

NO

ALAN m²

 1 YILLIK KİRA MUH. BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Sebze Hali

İş Yeri

2

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

2

Sebze Hali

İş Yeri

3

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

3

Sebze Hali

İş Yeri

4

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

4

Sebze Hali

İş Yeri

5

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

5

Sebze Hali

İş Yeri

6

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

6

Sebze Hali

İş Yeri

7

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

7

Sebze Hali

İş Yeri

8

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

8

Sebze Hali

İş Yeri

9

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

9

Sebze Hali

İş Yeri

10

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

10

Sebze Hali

İş Yeri

11

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

11

Sebze Hali

İş Yeri

12

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

12

Sebze Hali

İş Yeri

13

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

13

Sebze Hali

İş Yeri

14

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

14

Sebze Hali

İş Yeri

15

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

15

Sebze Hali

İş Yeri

16

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

16

Sebze Hali

İş Yeri

17

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

17

Sebze Hali

İş Yeri

18

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

18

Sebze Hali

İş Yeri

19

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

19

Sebze Hali

İş Yeri

20

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

20

Sebze Hali

İş Yeri

22

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

21

Sebze Hali

İş Yeri

24

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

22

Sebze Hali

İş Yeri

26

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

23

Sebze Hali

İş Yeri

27

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

24

Sebze Hali

İş Yeri

28

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

25

Sebze Hali

İş Yeri

29

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

26

Sebze Hali

İş Yeri

30

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

27

Sebze Hali

İş Yeri

31

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

28

Sebze Hali

İş Yeri

32

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

29

Sebze Hali

İş Yeri

33

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

30

Sebze Hali

İş Yeri

34

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

31

Sebze Hali

İş Yeri

35

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

32

Sebze Hali

İş Yeri

36

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

33

Sebze Hali

İş Yeri

38

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

34

Sebze Hali

İş Yeri

39

170 m²

100.000,00 TL+KDV

20.000,00 TL

35

Sebze Hali

Lokanta

41

100 m²

25.000,00 TL+KDV

1.000,00 TL

36

Sebze Hali

Çay Ocağı

42

50 m²

25.000,00 TL+KDV

1.000,00 TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 10 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 14.06.2024 Cuma günü saat: 15.00’te Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B- Kanuni İkametgâh Belgesi, C- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi. D- Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, İhaleye giren tüzel kişilerde ortaklardan biri yasaklı ise ihale onaylanmaz. E- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)F- Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. G- Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) İ- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. J- İhaleye katılacak olanların, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) belge ile Hal Müdürlüğünden alacakları rüsum ve ceza borcu olmadığına dair ve 31.03.2024 tarihi itibariyle stoklarında ürün veya ürünlerin olmadığına dair yazı ibraz etmeleri gerekmektedir. K- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.(ekap.kik.gov.tr) L- Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları. (Sabıkasızlık belgesi).M- Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmak, N- Üretici birlikleri ve kooperatifler için yönetim kurullarından karar almak ve bu işle iştigal ettiklerini belgelendirmeleri öncelikle istenir. O- Kooperatif  ve üretici birlikleri; a) Kooperatif ve birliğin kuruluş tesciline dair ticaret sicili belgesi. b) Yönetim kurulunun temsilci atamasına ilişkin karar sureti, c) Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin en az üretim miktarını gösterir Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü yazısı. d) Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin sahibi veya kiralamış oldukları arazilerin tapu sureti, tapulu değilse vergi kaydı ve noterden tasdikli kira sözleşmesi. P- Üreticiler; sahip oldukları veya noterden tasdikli kira sözleşmeleri ile kullandıkları arazide sebze meyve üretimine yönelik etkinliklerde bulunan ve yıllık en az 100 ton sebze meyve üreten kimseden. Üretici yıllık en az 100 ton meyve sebze ürettiğini Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğünden alacağı yazı ile belgelemek zorundadır. Q- İstekli dernek ise, derneğin kuruluş tesciline ait belge ibraz etmeleri, yönetim kurulu tarafından işlemlerin yürütülebilmesi için temsilci atanmasına ilişkin karar örneği bulundurmaları, R- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02040865