İ  L  A  N

                                                                                                                                                                                             T.C.

ÇORUM İLİ / DODURGA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda cinsi, vasfı ve gerekli tapu bilgileri bulunan, İlçemiz Çatar Sokutaşı Mevki-inde  mevcut 9.038,82m2 yüzölçüme sahip Arsa Vasfındaki taşınmaz, 2886 Sayılı Yasa kapsamında,  Açık Artırma Sureti ihale ile satılacaktır.

1) Tapu Kaydı :

SIRA NO

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

BLD. HİSSESİ (M2)

KULLANIM AMACI

1

Çatar

741

5

9.038,82

Tam

Arsa

2- İhale Açık Artırma usulü ile 11.09.2023  tarihinde  Pazartesi  günü saat  15.30’ da, Belediyemiz Hizmet binasında, Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Taşınmazın beher m2’si için ihale Muhammen bedeli, KDV Hariç 230,00,-TL/m2’ dir.  Geçici teminatı muhammen bedel üzerinden 62.368,00-TL  alınacaktır. Daha sonra ihale bedeli üzerinden % 6  kesin teminat alınacaktır.

4- İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

2. Tebligat için adres bildirimi,

3.Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4. Vekâleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletnameleri,

5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

6. Oda kayıt belgesi (yılı içinde alınmış olacak)

7. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlardan yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

7. Tebligat için adres bildirimi,

8. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5- İstekliler en geç ihale günü olan 11.09.2023 tarihinde saat 14.00’ a kadar Belediye Başkanlığına bir dilekçe ile başvuruda bulunmak zorundadır.

6- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Fen İşlerinden temin edebilirler.

 İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 22.08.2023

#ilangovtr Basın No ILN01881170