İLAN

                                                                                                                                                                                              T.C

                                                                                                                                   ÇORUM İLİ/DODURGA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Esentepe mahallesi, Y. Emre Bulvarında bulunan 15/A  Kapı nolu işyeri, 5 (beş)  yıllığına aylık kirası 1.150,00-TL muhammen bedel üzerinden şartnamesindeki esaslar dahilinde 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca  Açık artırma sureti ile  ihale edilecektir.

2- İhale Açık Artırma usulü ile 13.11.2023 tarihinde Pazartesi  günü saat  10,00’ da Belediyemiz Hizmet binasındaki Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İşyerinin Aylık Muhammen bedeli  1.150,00,- TL. olup,  ihaleye katılım için 2070,00-TL geçici teminat alınacaktır. Daha sonra ihale bedeli üzerinden % 6 kesin teminat alınacaktır.

4- İhaleye katılacak firmalarda aranan şartlar;

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

2. Tebligat için adres bildirimi,

3.Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4. Vekâleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletnameleri,

5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

6. Oda kayıt belgesi (yılı içinde alınmış olacak)

7. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.      

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

7. Tebligat için adres bildirimi,

8. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

C - Ortak Girişim olması halinde:

 Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5- İstekliler en geç ihale günü olan 13.11.2023 tarihinde  pazartesi  günü saat  10,00’ a kadar Belediye Başkanlığına bir dilekçe ile başvuruda bulunmak zorundadır.

6- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz birimlerinden temin edebilirler

İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 20.10.2023

#ilangovtr Basın No ILN01916197