GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (13-18 YAŞ) - AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 MALİ YILI 3 AYLIK (AĞUSTOS-EKİM) 4 KISIM GIDA MAL VE MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/854114

1-İdarenin

a) Adı

:

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (13-18 YAŞ) - AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü /Mimar Sinan Mah.8.Cad. No:5 19100 ........ ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642241294 - 3642242215

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 MALİ YILI 3 AYLIK (AĞUSTOS-EKİM) 4 KISIM GIDA MAL VE MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

ÇORUM 13-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI 3 AYLIK (AĞUSTOS-EYLÜL- EKİM) 141 KALEM 4 KISIM GIDA MAL VE MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ÇORUM 13-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yaşam Birimleri, Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden 5(beş) iş günü içerisinde peyder pey 31.10.2024 tarihine kadardır

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teslimat, Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren ilk iş günü işe başlanacak olup, peyder pey sözleşme bitiş tarihi 31.10.2024 'e kadar devam edecektir. Malzemenin teslim yeri Kuruluşa ait yaşam birimleridir. Yüklenici tarafından idareye getirilecek bütün malzemeler, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul işlemlerine Dair Yönetmelik esasları dahilinde hafta içi 10:00-15:30 saatleri arasında Kuruluşumuzda kurulan Muayene ve Kabul Komisyonunca yapılacaktır. İhale konusu malların duyusal ve fiziksel muayenesi söz konusu malların özelliklerine göre renk ve görünüşüne bakılarak, koklanarak, tadılarak pişirilerek ve çiğnenerek yapılacaktır. İdare ihtiyacına göre oluşturacağı listeleri yüklenici firmaya bildirilecektir. Listelere göre teslimat yapılacak. kesinlikle listelerin birleştirilmesi söz konusu olmayacaktır. Yüklenici firma siparişi verilen o parti malların miktarlarında artırma ve eksiltme yapamayacaktır. Ekmek ihtiyacımız bir gün önceden sipariş edilecek ve günlük olarak temin edilecektir. Ekmek ihtiyacımız 1 gün önceden sipariş edilecek ve günlük olarak alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

01.08.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.07.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ÇORUM 13-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİMARSİNAN MAH. 8. CADDE NO:5

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02056304