İHALE İLANI

                                                                                                                                                     ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN

 Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsisli taşınmaz üzerindeki hastane ana hizmet binası içerisinde zemin katta 210 m² kullanım alanı, 15 m² pişirme ve hazırlama alanı bulunan toplam 225 m² Kantin- Kafeterya yerinin 3 (üç) yıl süreli kiralama işi 17.08.2023 Perşembe günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinde ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İhale Konusu işin niteliği, yeri ve miktarı:

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana hizmet binası içerisinde zemin katta 210 m² kullanım alanı, 15 m² pişirme ve hazırlama alanı bulunan toplam 225 m² Kantin- Kafeterya yerinin 1 (bir) yıllık kira bedeli (Muhammen Bedeli)  2.100.000,00 TL (İkimilyonyüzbin Türk Lirası) olup, kira bedeli aylık olarak peşin ödenecektir.

 2- Geçici Teminat Tutarı :  

          Muhammen Bedelinin %30’u (yüzde otuzu) olan Geçici Teminat Tutarı 630.000,00 TL dir. (Altıyüzotuzbin Türk Lirası)  Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çorum Şubesindeki TR030001200931200005000104 iban no.lu hesabına yatırılacaktır. Geçici teminatın banka mektubu olması durumunda banka mektubunun süresinin ihale ilan tarihi itibariyle en az 180 (yüzseksen) gün veya süresiz olması gerekmektedir.

          İhale dokümanı mesai saatleri içinde Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye iştirak edecek isteklilerin İdarece onaylı ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası) olup, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çorum Şubesindeki TR030001200931200005000104 iban no.lu hesabına yatırılacaktır.

 3-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

3.1. Kanuni İkametgâh belgesi,

3.2. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon, faks no. varsa elektronik posta adresi.

3.3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi veya onaylı nüfus kayıt örneği; (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)

3.4. Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi veya onaylı nüfus kayıt örneklerine ilave olarak tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2023 yılı içinde alınmış Oda sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya İdaremizce onaylanmış sureti,

3.5. Sabıka kaydının bulunmadığına dair Savcılık Belgesi. (Gerçek kişiler için)

3.6. İmza sirküleri veya Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

3.7. Tüzel  kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, iş ortaklığı  olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, (Geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. )

3.9. İhale dosyasının satın alındığına dair belge. ( Dosya satış tutanağı ve makbuzu )

3.10. İlk ilan tarihi itibarı ile SGK ve vergi borcunun bulunmadığına dair belge,

3.11. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine dair ISO 22000 Belgesi.

3.12. İstekliler adına düzenlenmiş Kalite Yönetim Sistemine dair ISO 9001 Belgesi.

3.13. İstekliler son beş yıl içerisinde alınmış ve en az 400 yataklı bir sağlık Tesisinde en az bir yıl süreyle Kantin ve/veya Kafeterya İşletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren Resmi makamlarca onaylanmış bir belgeye sahip olacaktır.

3.14. İstekli Firmanın Gelir Tablolarında belirtilen son 2 (iki) cari yıl satış hasılat rakamlarının 2021ve 2022 Yılları) Ortalamasının en az 4.000.000,00 ( Dörtmilyon Türk Lirası) olması şartı aranacaktır (Hazine ve Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesinden alınacak belgeler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı belgeler)

3.15. Şartname ekinde yer alan örneğe istinaden hazırlanan teklif mektubu,

3.16. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya banka teminat mektubu,

3.17. Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından ihale ile ilgili ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olan ihaleden men yasağı olmadığına dair belge,

3.18. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların Noterce veya idarece onaylı olması gerekmektedir.

3.19. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

4- İstenilen belgeleri içeren ihale zarfları 17/08/2023 Perşembe günü saat 10.00’a kadar, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne verilebilecektir. Belirlenen saate kadar idareye ulaşmayan İhale zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01871106