ESAS NO    : 2019/810 Esas
KARAR NO    : 2023/254
DAVACI     : SHIMA ZAHROUNI - 99291091910  Yabancı kimlik Nolu 
VEKİLİ        : Av. MUSTAFA BALYAZ - [16034-30373-00578] UETS
DAVALI     : RASHID AFRAZI -99546083486  Yabancı kimlik Nolu Buğday Pazarı Mah. Şehit Kadir Yıldırım Sk. Anıl Apt . A Blok No:1 İç Kapı No:5 Çankırı Merkez/ ÇANKIRI
Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ 
Davacı SHIMA ZAHROUNI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce davalı Rashıd AFRAZİ adına kayıtlı adreslerinize gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğe çıkartılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. 
Davalı Rashıd AFRAZI nin  Mernis adresi bulunmadığı ve adres araştırmasından da bir netice  alınamadığından gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
Aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. 
HÜKÜM     :
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 
1-Davacı Shıma ZAHROUNI'nin davalı Rashid AFRAZI'ye karşı açtığı Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma davasının REDDİNE,
2- Dava adli yardımlı olarak açıldığından başlangıçta alınmayan 44,40 TL başvuru harcı, 179,90 TL peşin harç, 2.891,00 TL gazete ilam masrafı, 74,00 TL tebligat gideri, 10,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 3.116,14 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına, bu hususta harç tahsil müzekkeresi düzenlenmesine, 
3-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
4-Varsa bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine, 
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda  verilen karar iş bu ilamın taraflara tebliğinden itibaren yasal 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usulen tefhim kılındı.30/03/2023
Yönünde hüküm kurulmuş ve sonrasında davacı vekili mahkememizin yukarıdaki esas ve karar numaralı hükmü istinaf etmiştir. 
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/04/2023

#ilangovtr Basın No ILN01827733