İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

                                                                         2024 YILI EKMEK VE TAVUK ALIMI İHALESİ

 Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1499498

1-İdarenin

a) Adı

:

İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Meydan-Arifbey Mahallesi Hastane Caddesi No:3 19100 İSKİLİP/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3645110505 - 3645113187

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI EKMEK VE TAVUK ALIMI İHALESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2024 YILI EKMEK VE TAVUK ALIMI İHALESİ 1. KISIM EKMEK, 2. KISIM TAVUK
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ - MUTFAK BİRİMİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih iş başlangıç tarihi olacaktır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih iş başlangıç tarihi olacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.01.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ - TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İhaleye giren firma üretici ise Gıda Üretim İzin Belgesi olacaktır.

2- İhaleye giren bütün firmaların Çalışma İzin Belgesi olacaktır.

3-  İhaleye giren firma bayi ise Bayii Satış Belgesi ile İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İşletme Kayıt Belgesi olacaktır. 

4- İhaleye giren firma bayii ise Yetki veren firmanın aşağıda belirtilen belgelerinin aslı veya noter tastikli olması gerekmektedir.

a) Yetki belgesi 

b) İmza Sirküleri

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01956275