KARTUŞ TONER SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ÇORUM İSM VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE 2024 YILI KARTUŞ TONER ALIMI VE DOLUMU İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1183375

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642195500 - 3642195529

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ÇORUM İSM VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE 2024 YILI KARTUŞ TONER ALIMI VE DOLUMU İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE 2024 YILI 65 Kalem KARTUŞ VE TONER ALIMI VE DOLUMU İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Müdürlüğümüz ve Bağlı Hitit Üniversitesi Çorum Erol OLÇOK Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çorum Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Alaca Devlet Hastanesi, Bayat Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Kargı Devlet Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi ve Osmancık Devlet Hastanesi Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi ' Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Mecitözü Devlet Hastanesi Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi ' Dodurga İlçe Devlet Hastanesi Uğurludağ İlçe Devlet Hastanesi İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi Ortaköy İlçe Hastanesi Ambarlarına ilgili hastanenin veya idarenin talebi doğrultusunda teslim edilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İlgili hastanenin talebi doğrultusunda sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde, parça parça olarak 31.12.2024 tarihine kadar teslim edilecektir. İdare tarafından verilecek siparişler mesai saatleri (08:00 - 16:00) içerisinde 2 (iki) nüsha sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.11.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mah. Çamlık Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen ürünlerin teknik bilgilerinin ,çekim sayılarının ve fotoğrafının bulunduğu kataloğu ihaleden sonra idarenin istediği tarihler arasında sunacaktır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01924298