Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2023-2024 Yılı Dış Laboratuvar Hizmet Alım İhalesi ( Biyokimya-Mikrobiyoloji ve Genetik Testleri) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/314197

1-İdarenin

a) Adı: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası: 3642195500 - 3642195529

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2023-2024 Yılı Dış Laboratuvar Hizmet Alım İhalesi ( Biyokimya-Mikrobiyoloji ve Genetik Testleri)

b) Niteliği, türü ve miktarı: Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2023-2024 Yılı Dış Laboratuvar Hizmet Alım İhalesi ( Biyokimya-Mikrobiyoloji ve Genetik Testleri)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Hitit Üniversitesi Erol OLÇOK Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 15.05.2023, işin bitiş tarihi 15.05.2024

d) İşe başlama tarihi: 15.05.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih: 28.04.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mah. Çamlık Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

a) İstekliler, Tıbbi Laboratuvar Hizmeti ile alakalı olarak Sağlık Bakanlığı ruhsatı ve çalışma belgesine sahip olmalıdır. İstekliler sahip oldukları ruhsat ve çalışma belgesini teklif zarfında sunacaklardır.

b) Teklif edilen kit veya cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır. TİTUBB´da ve/veya UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır ve bu onay numarasını (Barkod) olduğunu gösteren belgeyi istekliler ihale dosyasında sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1.Yüklenici, hastaların tetkiklerini numuneler geldiğinde bekletilmeden çalışılarak mümkün oldukça (testin çalışılma özelliklerine bağlı olarak) en kısa zamanda verilecektir. Testlerin çalışma süreleri, yüklenici laboratuvar ile hastanemiz laboratuvar yetkilileri arasında mutabakata varılarak liste halinde sunulacaktır.
2.Yüklenici ISO15189 Akreditasyon belgesini teklif ile birlikte sunulacaktır.Bu belgenin aslını veya onaylı suretini ihale dosyasında sunmak zorundadır. 
3.Yüklenicinin yapamadığı testleri yaptıracağı laboratuar yükleniciden istenen tüm ruhsat,sertifika gibi tüm belgelere sahip olacaktır. 
4-İstekli Ek1 deki tetkiklerin %70ini kendi bünyesinde yaptığına dair taahhütnamesini ihale dosyasında sunmalıdır.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 Kamu veya özel sektör hastanelerine yapılan her türlü,  Sonuç Karşılığı Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları veya Laboratuar Hizmet Alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler /0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi :Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01806667