İSKİLİP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 Müdürlüğümüz, Kunduzlu Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 196,197,198 Nolu bölme içerisinde kalan Kuşçaçimen (Konaklamasız) Orman Parkı İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi  işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.             İDARENİN :

a) Adresi

: Meydan Mah. Akşemsettin Cad.No:154 İskilip/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

: 0 364 511 61 87/ 0364 511 39 36

c) Elektronik posta adresi

: [email protected]

2.                  İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

 

Niteliği

 

İli

 

İlçesi

 

Mahallesi

 

Mevkii

 

Yüz ölçümü

 

Muhdesatı

İşletm Hakkı Kira Süresi

Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu

altındaki yer)

Çorum

Bayat

Çerkeş

Karatepe

31,85

Ha.

Yöresel ürünler satış yeri: Taban alanı 30 m2 ve hmax:3 m dir.

Kamelya: Taban alanı 9 m2 ve 40 adettir.

WC: 2 adet 35 m2 olacak şekilde yapılmıştır.

20 (yirmi) Yıl

3.                  İHALE KONUSU İŞİN       :

 İşin Niteliği, Nev'i ve Miktarı (Fiziki)

: 1 Adet Kuşçaçimen Konaklamasız Orman Parkında  yer alan gelir getirici Tesislerin İşletme hakkının 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi  uyarınca kiraya verilmesi.

a) Tahmin edilen yıllık

işletme hakkı kira bedeli

: 12.000,00 TL

b) Geçici teminat miktarı

: 1.200,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 10’u )

4.                  İHALENİN :

a) Yapılacağı yer

: İskilip  Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Toplantı Salonu

b) Tarih ve saati

: 17/04/2023 – 14:00 

5.                  İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK  KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER  :

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3 Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve  faks numarası (Varsa) bildirmeleri,

5.1.4 Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını    bildirmeleri,

5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç),

5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu kurumlarından istenmeyecek).

5.1.7.      Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.8.      Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

5.1.9. Kapalı  Teklif Usulü İhale Şartnamesi  ve eklerinin  (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,

5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.11.  Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.12.  Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.1.13.  İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

6.İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve   100,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, İskilip Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da İskilip Orman İşletme Müdürlüğü’ nün Ziraat Bankası İskilip Şubesi’ndeki TR 12 0001 0000 7912 9913 2150 01 İBAN numaralı hesabına yatıracaklardır.

7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :

7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

7.2. Teklifler 17/04/2023  Pazartesi günü saat 14:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve  değiştirilemez.

8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

                                                                                                            İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01806815