OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  İHALE İLANI

Madde 1- İŞİN ESASI:

            Mülkiyeti Belediyemize ait; Yeşilçatma Mahallesi 447 Ada 28 parselde kayıtlı arsa vasfında taşınmaz ile Çay Mahallesi 355 Ada 54 ve 56 parsellerde kayıtlı taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık teklif usulü açık Artırma suretiyle Encümen huzurunda satışı yapılacaktır.

Madde 2-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN: TAPU KAYDI SINIRI, NİTELİĞİ İLE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI VE İHALE TARİHLERİ:

        Mülkiyeti Belediyemize ait Esentepe Mahallesi tabloda bilgileri bulunan arsa vasfında taşınmazların satışı yapılacaktır.

 SIRA

NO

MAH.

ADA/

PAR

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

(%3)

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Yeşilçatma

447/28

591 m²

147.750,00 TL

4.500,00 TL

01.06.2023

14.00

2

Çay

355/54-56

345 m²

258.750,00 TL.

7.800,00 TL.

01.06.2023

14.10

İhalenin yapılacağı adres: Osmancık Belediyesi Encümeni huzurunda Osmancık Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Güney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 19500 Osmancık /Çorum adresinde yapılacaktır. 

-Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.

-Satışı yapılacak olan taşınmazlarla ile ilgili detaylı bilgi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir.                                                                                

Madde 3- İHALEYE GİRECEKLERİN TEVDİ EDECEKLERİ BELGELER:

 İsteklilerin ihaleye iştirak etmeleri halinde aşağıda yazılı belgeleri ibraz etmeleri gereklidir.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

c) Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

ç) Noter tasdikli imza beyannameleri,

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi ve sirküleri

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

ç) Vakıflar,dernekler,odalardan, kooperatiflerden ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,

C)Ortak şartlar;

a)Geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise süresi 30 gün olacak, teminat mektuplarının asılları ve banka teyit yazısı.)

b)Teminat mektupları dışındaki teminatların Osmancık Belediyesi Tahsilat Servisi veya Osmancık Belediye Başkanlığı Halkbank-TR45 0001 2009 3140 0007 0000 60 Osmancık Şubesine yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

c)İhaleye katılacak olanların, belediyemize borcu olmadığına dair ( yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Biriminden alacakları belge.

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname

e)Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

D) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir

 Madde 4- Bilgi edinmek için www.osmancik.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir,          

 İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Destek Hizm. Md. temin edebilirler.

 İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 16.05.2023

                                                                                                       

                                                                      

                                                                                                           

                                                                                                                    

#ilangovtr Basın No ILN01831143