OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Madde 1- İŞİN ESASI: Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz;

1-Koyunbaba Mahallesi Şht. Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın park alanında yaklaşık 110 m² kapalı alan 40 m² teras, 4000 m² açık alana sahip taşınmaz iş yeri 3(Üç) yıllığına,

2-Güney Mahallesi Ada Sokak No:7 Mülkiyeti Belediyemize ait Kapalı Pazar alanı içerisinde bulunan (Zabıta hizmet biriminin doğu tarafında bulunan taşınmaz) 40 m² kapalı alana ve önünde10 m ²  açık alana sahip taşınmaz iş yeri 3(Üç) yıllığına,

3-Çiftlikler Mahallesi Hayvan Pazarı içerisinde 679 ada 1 parselde bulunan 1 nolu işyeri (binanın batı tarafında )50 m² Kapalı ve 110 m² verandalı açık alana sahip taşınmaz 3(Üç) yıllığına,

4-Çiftlikler Mahallesi Hayvan pazarı içerisinde 679 ada 1 parselde bulunan 2 nolu işyeri (binanın doğu tarafında )50 m² Kapalı ve 110 m² verandalı açık alana sahip taşınmaz 3(Üç) yıllığına,

5-Yazı Mahallesi Lebetler Sokak kanal üzeri 28/A nolu 17 m² kapalı taşınmaz 3(Üç) yıllığına,

2886 sayılı yasanın 45. md. Gereğince etkin, verimli şekilde hizmet verebilmesi için kiralanması suretiyle ayrı ayrı ve sırası üzere açık teklif açık artırma usulüyle kiraya verilecektir.

Madde 2- KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELLERİ İLE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ:

SIRA NO

KİRALANACAK

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

AYLIK

MUHAMMEN BEDELİ

KDV DAHİL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

(%3)

1

Koyunbaba Mahallesi Şht. Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın park alanındaki taşınmaz işyeri

5.000,00

5.400,00

2

Güney Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde bulunan taşınmaz iş yeri

1.000,00

1.080,00

3

Çiftlikler Mahallesi Hayvan pazarı içerisinde bulunan 1 nolu taşınmaz işyeri

500,00

540,00

4

Çiftlikler Mahallesi Hayvan pazarı içerisinde bulunan 2 nolu taşınmaz işyeri

500,00

540,00

5

Yazı Mahallesi Kanal Üzeri bulunan 28/A nolu taşınmaz işyeri

1.000,00

1.080,00

Madde 3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

İhale, Osmancık Belediye Başkanlığında, 19.07.2024 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:00 ‘de ayrı ayrı ve sırası üzere açık teklif açık artırma usulüyle Güney Mah. Çorum Cad. No:2 19500 Osmancık/ÇORUM adresinde bulunan Belediye Hizmet binasındaki Meclis Toplantı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,

b)TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi

B) İstekli tüzel kişi ise;

a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

d)İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, ilgili belgelerle birlikte Resmi Makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter takdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

D)Ortak şartlar;

a)Şekli, içeriği ve miktarı şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

b)Teminat mektupları dışındaki teminatların Osmancık Belediyesi Tahsilat Servisi veya Osmancık Belediye Başkanlığı Halkbank-TR45 0001 2009 3140 0007 0000 60 Osmancık Şubesine yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

c)İhaleye katılacak olanların, belediyemize borcu olmadığına dair ( yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Biriminden alacakları belge.

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d)Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

e) ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar istenen belgeleri hazırlayarak Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

f)Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

Madde 5-İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 01.07.2024

                                                                                                               

                                                                                                                   

#ilangovtr Basın No ILN02055832