Osmancık Devlet Hastanesi Kantin-Çay Ocağı Kiralama İşi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Osmancık Devlet Hastanesi  Acil Servis girişindeki mevcut  Kantin-Çay Ocağının  Bir  (1)  yıl süreli  kiralama işi  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 19.04.2024  Cuma Günü Saat 10: 00 Da yapılacak olan ihalenin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İhale Konusu işin niteliği, yeri ve miktarı: Osmancık Devlet Hastanesi Hastane Acil Servis girişinde   Kantin-Çayocağının 1 (Bir ) yıl süreli kiralama işidir.

2-Yıllık İhale Muhammen Bedeli  180.000,00 TL ( Yüzseksenbin)TL  olarak belirlenmiştir.

3-İhale Geçici Teminat Bedeli : İhale Muhammen bedelinin %3  5.400,00TL ( Beşbindörtyüz) TL’dir

Geçici teminat bedeli ve Şartname bedeli (Nakit) Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi, Osmancık Devlet Hastanesi Yöneticiliğinin T.C. Halk Bankası Osmancık Şubesindeki TR18 0001 2009 3140 0005 0001 15 İban Numaralı Hesabına  yatırılacaktır.

Şartnameler mesai saatleri içinde Osmancık Devlet Hastanesi Başhekimliği Satınalma Biriminden  banka hesabına  200 (İkiyüz) TL bedel yatırılarak temin edilebilir.   

İştirakçiler ile ilk yazılı teklif sonrasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Açık İhale Mevzuat hükümleri  dahilinde Açık artırma yapılacaktır.

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

a)İkametgâh İlmühaberi ve tebligat için Türkiye'de adres beyanı.

b)Gerçek kişilerin Nüfus cüzdanı fotokopisi veya onaylı nüfus kayıt Örneği.

c)Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi

veya onaylı nüfus kayıt örneklerine ilave olarak tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, son bir yıl içinde alınmış Oda sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği.

d) Geçici teminat.

e)  Tüzel kişilik adına ihaleye Noter tasdikli imza sirküleri,

f) Gerçek kişi adına ihaleye Noter tasdikli imza beyanı,

g)  İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

h) İsteklinin iş ortaklığı  olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ayrıca, Geçici

teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

ı) Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı belgesi (Gerçek kişiler için)

k) İsteklilere ait ilk ilan tarihi itibarı ile SGK ve Vergi borcunun bulunmadığına dair belge.

l) Kantin işletmeciliği belgesi (Özel Eğitim Kurum ve Kursları veya Resmi kurumlardan alınabilir)

m) İdarece hazırlanan örneğe uygun Teklif mektubu,

 Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların Noterce veya idarece onaylı olması gerekmektedir.

Madde 5-İhaleye katılamayacak olanlar: : 19 Haziran 2007 tarih ve 26557 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan; Hazine Taşınmazlarının İdaresi  Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesinde yazılı kimseler ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ile 4734 sayılı Yasanın (a),(b),(c),(d) ve (e) bentlerinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, söz konusu ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir.       

Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak. 5237 Sayılı TCK 103,104, ve 105 nci maddeleri kapsamındaki olaylardan hakkında dava açılmamış, takibat yapılmamış olmak. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihaleye katılamazlar.  Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs edenler ihaleye katılamaz. İsteklileri tereddüde düşürmek, ihaleye katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunanlar, ihaleye katılamazlar.

 5- İsteklilerin istenilen belgeleri içeren ihale zarfları ile birlikte ihalenin yapılacağı tarih olan 19.04.2024 Cuma günü saat 10.00’a kadar Satın alma birimine Teslim etmeleri ve Saat 10:00 Osmancık Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 6- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02015633