OSMANCIK MİLLİ EMLAK İLÇE ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

     1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Osmancık Milli Emlak İlçe Şefliği Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

    2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

    a) Geçici Teminat Bedelinin Osmancık Malmüdürlüğüne, Malmüdürlüklerine veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) (Bankalardan havale yada eft vb. makbuz yada dekontları geçici teminat olarak kabul edilmeyecektir.)

    b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh),

   c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

    d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifle bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastık edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

    3) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince ve taksitlendirme limitler içerisinde kalması halinde taşınmaz malın satış bedeli taksitle ödenebilir, taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.

    4)  4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

    5)  İsteklilerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta da meydana gelebilecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

    6) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz mallar için adlarına düzenlenen sertifikaları karşılığında, taşınmaz mal satış ihalesine katılmak isteyenlerin istenilen belgelerle birlikte sertifikalarını ihaleden önce dilekçe ekinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir

    7) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısml için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

    8)  İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Osmancık  Milli Emlak İlçe Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

    9)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  10)  Satışa çıkartılan taşınmazlar www. corum.csb.gov.tr veya www.milliemlak.gov.tr  adresinden görülebilir."

                                                                                                                                                                                                                              İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01804661