OTOMATİK GAZ KLORLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Otomatik Gaz Klorlama Sistemi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/253217

1-İdarenin

a) Adı

:

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

364 3191213 - 364 2244607

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Otomatik Gaz Klorlama Sistemi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Paket Çamlık Depo Otomatik Gaz Klorlama Sistemi 1 Paket Bahabey Depo Otomatik Gaz Klorlama Sistemi 1 Paket 10000m3 Depo Otomatik Gaz Klorlama Sistemi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Çamlık, Bahabey ve 10000m3 Depo İçmesuyu depoları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 90 (doksan) takvim gün olup; Yüklenici Gaz Klor dozaj sisteminin kurulum montajına başlamadan 10 (on) gün önce idareye bilgi verecek ve Çorum Belediye Başkanlığı tarafından yetkilendirilen kontrol heyet nezaretinde yerinde Otomatik Gaz Klorlama Sistemi Paketlerinde bulunan ekipman listesi ve kolektör sisteminin basınç testi yapılırken heyet tarafından kontrol edilecek olup eğer teknik şartnameye uygun olmayan veya kusurlu bir ekipman varsa idare tarafından kabul edilmeyecektir. Gaz klor dozaj sisteminin kurulumu tamamlandıktan sonra idarenin görevlendireceği personel ile birlikte devreye alınacaktır. Devreye alma öncesindeki kontroller ve devreye alma işlemi üretici firmanın vermiş olduğu yetkili servis belgeli şirket personeli tarafından yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çorum Belediye Başkanlığı /Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ Kunduzhan Mah. Farabi Cad. No:22 B Blok Kat:2

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

ISO ve CE Belgeleri

İstekliler, Klorinatör için ISO ve CE belgelerini Yeterlik Bilgileri Tablosunda

Sunacaklardır. Yeterlilik bilgileri tablosunda ISO 9001:2015 kalite yönetim ve

CE belgeleri isteklinin firması adına veya yetki aldığı firma adına olacaktır.

Belgenin tarih, sayı ve firma ismi yeterlilik tablosuna yazılacaktır.

TS 13467 (Yetkili Servisler-Klorlama Cihazları)

İstekliler, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen TS 13467

(Yetkili Servisler-Klorlama Cihazları) Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunacaklardır. Yeterlilik bilgileri tablosunda isteklinin, TS 13467 Belgesinin tarih, sayı ve firma ismi yeterlilik

tablosuna yazılacaktır.

TS 13460 (Yetkili Servisler-Havuz vb. Su Arıtma Sistemleri)

İstekliler, TS 13460 (Yetkili Servisler-Havuz vb. Su Arıtma Sistemleri) Hizmet

Yeterlilik Belgesi’ni Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunacaklardır. Yeterlilik

 bilgileri tablosunda isteklinin, TS 13460 Belgesinin tarih, sayı ve firma ismi

yeterlilik tablosuna yazılacaktır.

Yetkili Teknik Servis Belgesi

İstekliler, Gaz Klorlama Sistemine ilişkin olarak, yurt dışındaki üretici firma

 tarafından verilen Türkiye’de Yetkili Teknik Servis Belgesini Yeterlik Bilgileri

Tablosunda Sunacaklardır. Yeterlilik bilgileri tablosunda isteklinin, Yetkili

Teknik Servis Belgesinin tarih, sayı ve firma ismi yeterlilik tablosuna yazılacaktır.

Yetkili Satıcı Belgesi

İstekliler, Gaz Klorlama Sistemine ilişkin olarak, yurt dışındaki üretici firma

 tarafından verilen Türkiye’de Yetkili Satıcı Belgesini Yeterlik Bilgileri

Tablosunda Sunacaklardır. Yeterlilik bilgileri tablosunda isteklinin, Yetkili Satıcı

 Belgesinin tarih, sayı ve firma ismi yeterlilik tablosuna yazılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01992348