S.S. ÇORUM PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2024 Cuma günü saat 12.00’da Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Çepni Mahallesi 8. Çelik Sokak No:2 Çorum adresinde bulunan ÇESOB toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. Birinci toplantıda nisap temin edilememesi veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde ikinci toplantı 14 Temmuz 2024 Pazar günü saat: 12.00’da aynı yerde ve aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın kimlikleri ile birlikte Genel Kurulumuza teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Ahmet PEHLİVAN

GÜNDEM

1. Açılış,

2. Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. Maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Katip ve en az 2 oy toplayıcı),

3. Saygı Duruşu,

4. Genel Kurul divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

5. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

6. Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

7. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

8. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69. Maddesi kapsamında, 01.03.2024-28.02.2025 özel hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,

9. 2023 Faaliyet yılı Müspet Gelir-Gider farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca  tevzii,

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

11.2024 Faaliyet Yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki  hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12.T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tip Anasözleşmemizin intibakı,

13. Dilek ve temenniler,

14. Kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN02045871