T.C

                                                                                                                                                            BAYAT KAYMAKAMLIĞINDAN

                                                                                                                                                                         (Milli Emlak Şefliği)

                                                                                                                                                                                         İLAN

1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA İLİ / İLÇESİ  MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Cinsi İmar  Tahmini Geçici İhale İhale
NO m2 His.(m2) Durumu Bedeli (TL)  Teminatı(TL) Tarihi Saati
1 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 564 5.200,00 TAM TARLA İMARSIZ 67.600,00 13.520,00 25.10.2023 09.30
2 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 621 9.630,05 TAM TARLA İMARSIZ 144.500,00 28.900,00 25.10.2023 09.40
3 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 622 2.566,27 TAM TARLA İMARSIZ 38.500,00 7.700,00 25.10.2023 09.50
4 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 625 1.126,04 TAM TARLA İMARSIZ 16.900,00 3.380,00 25.10.2023 10.00
5 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 631 1.713,77 TAM TARLA İMARSIZ 25.800,00 5.160,00 25.10.2023 10.10
6 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 656 70,80 TAM ARSA İMARSIZ 4.000,00 800,00 25.10.2023 10.20
7 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 658 507,02 TAM ARSA İMARSIZ 20.300,00 4.060,00 25.10.2023 10.30
8 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 659 507,02 TAM ARSA İMARSIZ 20.300,00 4.060,00 25.10.2023 10.40
9 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 660 507,57 TAM ARSA İMARSIZ 20.400,00 4.080,00 25.10.2023 10.50
10 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 661 58,25 TAM ARSA İMARSIZ 3.000,00 600,00 25.10.2023 11.00
11 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 696 1.829,76 TAM TARLA İMARSIZ 27.500,00 5.500,00 25.10.2023 11.10
12 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 710 12.519,74 TAM TARLA İMARSIZ 162.800,00 32.560,00 25.10.2023 11.20
13 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 712 4.680,32 TAM TARLA İMARSIZ 61.000,00 12.200,00 25.10.2023 11.30
14 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 713 410,01 TAM TARLA İMARSIZ 6.200,00 1.240,00 25.10.2023 11.40
15 İSHAKLI KÖYÜ 619 400,00 TAM TARLA İMARSIZ 10.000,00 2.000,00 25.10.2023 11.50
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satış ihaleleri, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile,  karşılarında gösterilen tarih ve saatte  Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı yapılacaktır.
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin ödemelerde (%20 indirim uygulanır), 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.  
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu  senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 
e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
3)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.           
4) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          
5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                           

6 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  İLAN OLUNUR                                                                                                                                                                                                                                         

#ilangovtr Basın No ILN01906151